Wymagane dokumenty:

      Wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności, który powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 6. określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

      Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych dokument potwierdzający gotowość ich odbioru przez stację zlewną.
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Urząd Miasta Ustroń  Rynek 1, Biuro Podawcze na parterze budynku Urzędu Miasta.

Opłaty:

      Opłata za zezwolenie - 616 zł

Termin i sposób załatwienia:

      Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie określonym w k.p.a.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 1399 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:07.12.2015 14:26
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:28.09.2016 14:25