OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rynek 4, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla zadania
pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej”

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
 1. opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Ustroniu, przy ul. Dworcowej, pgr 490/12;
 2. opracowanie projektu obiektów gospodarczych jako pomieszczeń pomocniczych z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu sportowego, wózków dla dzieci itp.  dla istniejących lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych na pgr 490/16 i 485/14 w Ustroniu przy ul. Dworcowej 3 – obiekty gospodarcze mogą być usytuowane na nieruchomości 490/16 lub 490/12;
 3. pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wskazanym w punkcie 1 i 2  w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

2.Założenia projektowe, dla zakresu zamówienia określonego w pkt 1.1. :

 1. lokalizacja na działkach ewidencyjnych numer 490/12 w Ustroniu,
 2. budynek powinien współgrać z istniejącym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym na sąsiedniej nieruchomości numer 490/16,
 3. budynek powinien być zgodny z uzyskanymi warunkami zabudowy,
 4. budynek powinien składać się łącznie z 36 lokali, o powierzchni od 45m2 do 53 m2  składających się z przedpokoju, łazienki z ubikacją, kuchni oraz dwóch pokoi,
 5. lokale powinny posiadać następujący standard wykończenia: panele podłogowe, w łazience, przedpokoju i kuchni – glazura, drzwi do pokoi, łazienki i kuchni – pełne, w łazience umywalka, wanna lub kabina prysznicowa, lokal będzie wyposażony w piec kondensacyjny dwufunkcyjny, w kuchni będzie znajdował się piec (czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną )  i zlewozmywak,
 6.  w budynku nie są planowane piwnice,
 7. każdy lokal powinien posiadać balkon,
 8. budynek powinien być wyposażony we wszystkie wymagane przyłącza i instalacje, a w szczególności:
 1. elektryczną i oświetlenia terenu,
 2. odgromową,
 3. antenową do odbioru telewizji cyfrowej,
 4. telekomunikacyjną ( bez przyłącza ), w tym instalację połączenia internetowego kablową,
 5. kanalizacyjną, wodną ( z tym, iż pion wodomierzowy powinien być dostępny do każdego lokalu z klatki schodowej )
 6. odprowadzenia wód opadowych,
 7. zapewniająca przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę (hydrantową),
 8. dzwonkową oraz domofon;
 1. nieruchomość numer 490/12 powinna być zagospodarowana w następujący sposób: posiadać obiekty ( pomieszczenia ) pełniące funkcje gospodarcze,
  z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu sportowego, wózków dla dzieci itp.  w ilości 36 ( odpowiadającej ilości lokali w budynku ), posiadać boks na odpady komunalne, parking, oświetlenie, ciągi komunikacyjne ( piesze i samochodowe ).
 2. Obiekty ( pomieszczenia gospodarcze ), o których mowa w pkt 9 mogą być usytuowane na działce nr 490/12 lub 490/16 lub w celu zaoszczędzenia powierzchni biologicznie czynnej można rozważyć koncepcję umieszczenia obiektów ( pomieszczeń ) gospodarczych na dolnej, lekko obniżonej w stosunku do ukształtowania terenu kondygnacji budynku lub wewnątrz budynku/lokali.
 3. Przy wykonywaniu projektu architektoniczno-budowlanego, o którym mowa
  w pkt 1.2  Wykonawca zobowiązany jest przyjąć następujące założenia projektowe:
 1. lokalizacja na działkach ewidencyjnych numer 490/16 lub 490/12 Ustroniu,
 2. całość musi harmonizować pod względem estetycznym z istniejącym zagospodarowaniem osiedla przy ul. Dworcowej 3 jak również z powstającymi budynkami na działce 490/12.

3.Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego,
 2. opracowanie projektów branżowych,
 3. opracowanie charakterystyki energetycznej,
 4. opracowanie projektów wykonawczych,
 5. opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysami inwestorskimi dla wszystkich branż wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
 6. opracowanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót,
 7. opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 8. projekt zagospodarowania terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której budowany jest budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem,
 9. uzyskanie uzgodnień, w tym branżowych, decyzji, opinii ekspertyz i pozwoleń
  w zakresie obowiązujących przepisów niezbędnych do wykonania umowy,
  w  szczególności uzyskania pozwolenia na budowę,
 10. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 11. uzyskanie decyzji środowiskowej,
 12. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
 1. Opracowany projekt winien odpowiadać obowiązującym przepisom, w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( tj. Dz.U. z 2015r., poz.1422 ), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r., poz. 462 ), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129 ).
 2. Przedmiot umowy powinien uwzględniać w zaproponowanych rozwiązaniach wytyczne Banku Gospodarstwa Krajowego zawarte w ustawie z dnia 8 grudnia 2006r. 
  o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ( tj. Dz.U. z 2015r., poz. 833 ).
 3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.
 4. Szczegółowość projektów budowlano-wykonawczych powinna umożliwić realizacje robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację przedmiotu umowy.
 5. Opracowywany projekt będzie na bieżąco uzgadniany przez Wykonawcę
  z Zamawiającym. Wykonawca na każdym etapie ma obowiązek otrzymania zatwierdzenia tego etapu przez Zamawiającego.
 6. Opracowanie przedmiotu umowy powinno być sporządzone w  wersji papierowej
  ( projekty - po pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz zbiorcze zestawienie kosztów – po dwa  egzemplarze ) oraz w wersji elektronicznej ( pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5 MB na płycie CD lub DVD). 
 7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu  odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających. Zaproponowane rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym.
 8. Wykonanie przedmiotu umowy stanowi jednocześnie powierzenie przez Zamawiającego Wykonawcy przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na realizację inwestycji w oparciu o przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2015r., poz.2164 ) i Zamawiający udziela w tym zakresie Wykonawcy pełnomocnictwa na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 9. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień oraz na każde wezwanie Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane telefonicznie lub e-mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. Wykonawca sprawujący nadzór autorski, przewidywany termin pobytu na budowie będzie uzgadniał telefonicznie lub e-mailem ze wskazanym przedstawicielem Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.
 10. Zamawiający zapewni mapę do celów projektowych.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

 1. Sporządzenia kosztorysu inwestorskiego – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 2. Wykonanie umowy w pozostałym zakresie  ( z wyłączeniem pełnienia nadzoru autorskiego ) – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 3. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszą umowa będzie sprawowany w okresie obejmującym postępowanie przetargowe na wykonawcę robót oraz w okresie prowadzonych robót budowlanych. Dniem zakończenia czynności nadzoru autorskiego jest dzień odbioru końcowego robót budowlanych i złożenia przez projektanta niezbędnych oświadczeń, wpisów i potwierdzeń wynikających z prawa budowlanego.

 

 1. Warunki podmiotowe, które musi spełnić Wykonawca składający ofertę.
  1. Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jednego zamówienia o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, tj. kompletnego projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wykonawca powinien dołączyć potwierdzenie należytego wykonania projektu w formie poświadczeń (referencji). Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

 1. Kryteria porównania i oceny ofert:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):

I kryterium - cena brutto - 60%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

C = cena minimalna / cena badanej oferty  x 60 pkt

II kryterium – koncepcja graficzna zawierająca wizualizację przestrzenną oraz szczegółowy opis techniczny zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych
i funkcjonalnych usytuowania obiektów (pomieszczeń ) gospodarczych dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na działce numer 490/12 ( określonych w punkcie I.2.9 i I.2.10 ) oraz dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego na działce numer 490/16 i 485/12 ( określonych w punkcie I.1.2 ) – 40%

Sporządzona przez Wykonawcę koncepcja graficzna – stanowiąca załącznik do oferty oceniana będzie indywidualnie przez członków Komisji Konkursowej pod kątem wizualnym, zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz wykorzystania powierzchni, na której będzie realizowana inwestycja.

 Ocena w powyższym kryterium stanowi średnią arytmetyczną ze wszystkich indywidualnych ocen członków Komisji Konkursowej.

Za ofertę najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego oraz otrzyma największą liczbę punktów wg poniższego wzoru:

N = C + K

gdzie:

N - łączna ilość punktów badanej oferty z dwóch kryteriów

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena – maksymalnie 60

K - ilość punktów badanej oferty w kryterium koncepcji graficznej – maksymalnie 40

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z koncepcją graficzną szczegółowo opisaną w punkcie IV jako II kryterium oceny ofert .
 2. Instrukcja zawierająca informacje o sposobie przygotowania oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wzór oferty oraz instrukcję wypełniania można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, Rynek 4, I piętro, w godzinach od 8:00 do 15:00 lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl albo www.tbs.ustron.pl
 4. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. , 43-450 Ustroń, Rynek 4, w terminie do dnia 31.03.2016 r. do godz. 10:00.

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Przemysław Korcz – Prezes Zarządu – tel. 338545861

 1. Zamawiający zastrzega prawo:
 1. odstąpienia od konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny,
 2. nie dokonania wyboru żadnej z ofert,
 3. przedłużenia terminu składania ofert.

 Ustroń, dn. 08.03.2016r.                                                      Prezes Zarządu

                                                                                              Przemysław Korcz

 

 

Załączniki:

 1. Instrukcja wypełnienia oferty,
 2. Wzór oferty,
 3. Wzór umowy,
 4. Mapa do celów projektowych - skan
 5. Układ segmentów powtarzalnych w budynku przy ul. Dworcowej 3 ( pgr 490/16 i 485/14 )
 6. Projekt elewacji budynku przy ul. Dworcowej 3 – północna
 7. Projekt elewacji budynku przy ul. Dworcowej 3 – zachodnia
 8. Projekt elewacji budynku przy ul. Dworcowej 3 – południowa
 9. Projekt elewacji budynku przy ul. Dworcowej 3 – wschodnia
 10. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -1
 11. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -2
 12. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -3
 13. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -4
 14. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -5
 15. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -6
 16. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -7
 17. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -8
 18. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -9
 19. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -10
 20. Zdjęcie istniejących budynków przy ul. Dworcowej 3 oraz pgr nr 490/12 -11

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs - Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dla zadania pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Dworcowej”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:TBS Ustroń
Data publikacji:08.03.2016 11:56
Informację aktualizował:TBS Ustroń
Data aktualizacji:05.07.2021 12:09