OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.41.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie 3 dokumentacji projektowych uzupełnienia i budowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych odrębnych projektów budowlano-wykonawczych uzupełnienia i budowy oświetlenia ulicznego w następujących ulicach na terenie Miasta Ustroń.

2.Zakres poszczególnych zadań:

 1. Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ul. Pasieczna – budową oświetlenia należy objąć ulicę Pasieczną na odcinku od granicy terenu przynależnego już do Cisownicy, do ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu.
 2. Zadanie nr 2: Uzupełnienie oświetlenia ul. Szeroka – uzupełnieniem oświetlenia należy objąć odcinek od ulicy Zabytkowej do ulicy Wąskiej,
 3. Zadanie nr 3: Uzupełnienie oświetlenia na osiedlu Stara Kolonia w Ustroniu Hermanicach – uzupełnienie oświetlenia powinno obejmować teren całego osiedla Stara Kolonia z uwzględnieniem wymiany istniejącego oświetlenia będącego własnością TAURON Dystrybucja SA oraz oświetlenie ulicy Sztwiertni od ulicy Stellera do ulicy Dominikańskiej,

3.Każde z opracowań określonych w ust.2 obejmuje:

 1. Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na budowę oświetlenia i prowadzenie linii oświetleniowej
 2. Uzyskanie wypisów z planów przestrzennego zagospodarowania na terenach objętych planem (tereny te można uzyskać na stronie internetowej Miasta Ustroń http://plan.ustron.pl/index.php), lub uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych poza terenami objętymi planami zagospodarowania przestrzennego,

3)Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru budowy przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie,

4)Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

 1. Szczegółowość dokumentacji budowlano-wykonawczej ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację poszególnego zadania.
 2. Zaproponowane w projektach rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 3. Dokumentację techniczną należy sporządzić na aktualizowanych mapach do celów projektowych oraz powinna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia.
 4. Opracowanie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty – po trzy egzemplarze złożone dla Zamawiającego, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB na płycie CD lub DVD).
 5. Dokumentacje projektowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 6. Dokumentacje projektowe powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem poszczególnych dokumentacji projektowych z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 8. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną część, na kilka części lub na wszystkie części. Przez część zamówienia rozumie się poszczególne zadanie opisane w ust. 2.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Andrzej Siemiński e-mail: andrzej.sieminski@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:

 1. Zadanie nr 1: do 31.10.2016 roku,
 2. Zadanie nr 2: do 30.09.2016 roku,
 3. Zadanie nr 3: do 31.08.2016 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.41.2016 – Opracowanie 3 dokumentacji projektowych uzupełnienia i budowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 09.05.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania danej części zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty na daną część zamówienia

 

 

Ustroń, dn. 29.04.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie 3 dokumentacji projektowych uzupełnienia i budowy oświetlenia w wybranych ulicach na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:29.04.2016 11:34
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:19.05.2016 08:04