OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.42.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa chodnika w ciągu ul. Grabowej w Ustroniu na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Grabowej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie chodnika w ciągu ul. Grabowej w Ustroniu na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Grabowej”.

2.Zakres zadania obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  2. Roboty ziemne,
  3. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
  4. Wykonanie obrzeży i krawężników
  5. Wykonanie odwodnienia, oznakowania oraz robót uzupełniających.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano-wykonawczym, w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz

   e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Konkurs ZP.271.3.42.2016 – Budowa chodnika w ciągu ul. Grabowej w Ustroniu na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Grabowej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 18.05.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 10.05.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa chodnika w ciągu ul. Grabowej w Ustroniu na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Grabowej”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.05.2016 10:09
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:01.06.2016 08:12