OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.43.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Montaż wyspowego progu zwalniającego U-16c wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Partyzantów w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na montażu wyspowego progu zwalniającego U-16c wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Partyzantów w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. montaż wyspowego progu zwalniającego U-16c o wymiarach 6,0 x 7,0m
  2. montaż znaków pionowych,
  3. montaż punktowych elementów odblaskowych,
  4. wykonanie niezbędnego oznakowania poziomego.

 

Szczegółowy zakres zadań opisany został w projekcie docelowej organizacji ruchu na odcinku ul. Partyzantów w Ustroniu.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Jarosław Urbanowicz e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs ZP.271.3.43.2016 – Montaż wyspowego progu zwalniającego U-16c wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Partyzantów w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 18.05.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 10.05.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Montaż wyspowego progu zwalniającego U-16c wraz z wykonaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Partyzantów w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.05.2016 10:13
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.06.2016 08:59