OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.44.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na działkach nr 217/4 i 259/2 na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wykonanie podbudowy na głębokość 20 cm dla terenu mieszczącego się w dolnej części placu zabaw (miejsce trawiaste nie pokryte bezpieczną nawierzchnią usytuowane pomiędzy wytyczonym placem zabaw, a murkiem kamiennym),
 2. korytowanie pod podbudowę – 50 m2,
 3. zdemontowanie istniejących obrzeży – krawężników,
 4. wyrównanie istniejących powierzchni placów zabaw poprzez ułożenie warstwy klinującej i wyrównawczej (należy dostosować poziom terenu do istniejących podłoży pod ławki wykonanych z kostki brukowej) -520 m2,
 5. ułożenie krawężników – 280 sztuk,
 6. montaż nawierzchni syntetycznej (bezpiecznej) z granulatu EPDM – 520 m2  - Zamawiający posiada 26 m2 płyt koloru zielonego, które w trackie realizacji zamówienia należy wykorzystać i dopasować do całości układanej bezpiecznej nawierzchni,
 7. posprzątanie terenu po przeprowadzonych pracach - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.

 

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowy zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Ponadto na placu należy uwzględnić usytuowanie urządzeń zabawowych. Na placu zabaw są istniejące krawężniki gumowe, które określają zarys ułożenia bezpiecznej nawierzchni poza który nie należy wychodzić. Wykonawca przystępując do rozpoczęcia przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do ich demontażu. Dojazd do placu zabaw może być realizowany od ul. Hutniczej i od ul. Grażyny. Plac zabaw jest ogrodzony. Brama wjazdowa i furtki znajdują się od strony południowej placu. Rodzaj i wymiary płyt i krawężników zostały podane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do postępowania konkursowego poglądowo dołączono:

 • rozmieszczenie urządzeń na placu zabaw z zaznaczeniem istniejących stref bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych (istniejąca bezpieczna nawierzchnia),
 • mapę do celów projektowych,
 • zestawienie urządzeń na placu zabaw,
 • karty urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placu zabaw, w których zawarta jest informacja o strefie bezpieczeństwa i wysokości upadku.
 • fotografię przedstawiającą ułożenie bezpiecznej nawierzchni na podstawie której Wykonawca ma odtworzyć charakter ułożenia bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym i zachować jej kolorystykę (przykładowa fotografia).

Nawierzchnia syntetyczna (bezpieczna) wykonana z granulatu EPDM oraz krawężniki musi posiadać certyfikaty i spełniać wymagania normy PN-EN 1177 oraz niezbędne atesty (w tym atest higieniczny PZH).

Grubość płyt syntetycznych wykonanych z granulatu EPDM w trakcie układania bezpiecznej nawierzchni należy dostosować do minimalnej krytycznej wysokości upadku urządzenia, którą należy dostosować do poszczególnych istniejących urządzeń (karty charakterystyki urządzeń dołączone są do zamówienia).

Ww. dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru inwestycji.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Joanna Pietrzyk e-mail: joanna.pietrzyk@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.06.2016 r. do 22.06.2016 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs ZP.271.3.44.2016 – Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 18.05.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 1. Cena ofertowa       90 pkt
 2. Gwarancja              10 pkt
 1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

      Ad a)     Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =  ------  x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 90 pkt.

 

Ad b)     Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

                               Wymagany okres gwarancji – co najmniej 36 miesięcy,

 • Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 36 miesięcy wykonawca otrzymuje 0 pkt,
 • Za każde wydłużenie gwarancji o 3 miesiące wykonawca uzyskuje dodatkowo 1 punkt.
 • Za 66 miesięcy i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 10 punktów.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji lub wpisania krótszego niż minimalny tj. 36 miesięcy, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Ustroń, dn. 10.05.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.05.2016 10:15
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:19.05.2016 09:52