OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.46.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa zjazdu publicznego z ul. Sztwiertni na teren boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie zjazdu publicznego z ul. Sztwiertni (pgr nr 390/4, 389/7 i 561/9) na teren ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców dzielnicy Hermanice o wymiarach 20x40 m w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach”.

Szczegółowy zakres zadań opisany został w projekcie budowlanym zjazdu oraz w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty).

Wykonawca ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zapewnieni nadzór kierownika budowy.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Dorota Fijak e-mail: dorota.fijak@um.ustron.pl,

Jarosław Pobożny e-mail: jaroslaw.pobozny@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 30.06.2016 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.46.2016 – Budowa zjazdu publicznego z ul. Sztwiertni na teren boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 20.05.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 12.05.2016 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa zjazdu publicznego z ul. Sztwiertni na teren boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.05.2016 12:22
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.06.2016 09:00