OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.47.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup telewizorów, jako nagród dla zwycięzców loterii promocyjnej dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej pn. „Razem Można Więcej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego 17 sztuk telewizorów typu smart tv przeznaczonych na nagrody dla zwycięzców loterii promocyjnej dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej pn. „Razem Można Więcej”.

Zamawiane telewizory powinny spełniać następujące funkcje:

smart TV, typ telewizora LED, możliwość odtwarzania plików multimedialnych w formatach: avi, mp4, wmv, mkv, flv, mpg, ts, xvd, DivX, XviD, możliwość nagrywania na USB, wymagalna przekątna ekranu 48 cali - 3 szt. i 43 cale – 14 szt., zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej, wbudowany moduł WI FI, min. 2 wejścia USB, min. 3 wejścia HDMI,

Zamawiający wymaga, aby telewizory były fabrycznie nowe, nieużywane przed dniem dostawy. Zaoferowane telewizory muszą spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w formularzu cenowym lub posiadać lepsze parametry. Sprzęt telewizyjny musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt telewizyjny zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo–rzeczowym). Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Maciej Russek e-mail: maciej.russek@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 21.10.2016 do 28.10.2016 roku.

Termin gwarancji: 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.47.2016 – Zakup telewizorów, jako nagród dla zwycięzców loterii promocyjnej dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej pn. „Razem Można Więcej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 25.05.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 17.05.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup telewizorów, jako nagród dla zwycięzców loterii promocyjnej dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej pn. „Razem Można Więcej”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:17.05.2016 14:27
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.06.2016 08:58