OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.49.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na działkach nr 217/4 i 259/2 na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta.

Zamówienie może zostać zrealizowane w oparciu o dowolny wariat przedstawiony w załączniku nr 1.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót dla danego wariantu (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowy zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty..

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Joanna Pietrzyk e-mail: joanna.pietrzyk@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 24.06.2016 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs ZP.271.3.49.2016 – Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 27.05.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert niezależnie od wybranego wariantu:

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
  1. Cena ofertowa       90 pkt
  2. Gwarancja              10 pkt
  1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

      Ad a)     Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =  ------  x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 90 pkt.

 

Ad b)     Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

                               Wymagany okres gwarancji – co najmniej 60 miesięcy,

  • Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 60 miesięcy wykonawca otrzymuje 0 pkt,
  • Za każde wydłużenie gwarancji o 3 miesiące wykonawca uzyskuje dodatkowo 1 punkt.
  • Za 90 miesięcy i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 10 punktów.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji lub wpisania krótszego niż minimalny tj. 60 miesięcy, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Ustroń, dn. 19.05.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Parku Kuracyjnym zlokalizowanym przy ul. Hutniczej na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:19.05.2016 14:06
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:03.06.2016 12:23