OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.50.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Malowanie sufitów w pomieszczeniach szkolnych po modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 31 w ramach zadania p.n. „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na sukcesywnym malowaniu sufitów pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, korytarze, klatki schodowe, mała sala gimnastyczna z zapleczem i biura szkolne, bez magazynów, pomieszczeń technicznych, pomocniczych i innych) po pracach związanych z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ustroniu. Wykonanie robót malarskich następować będzie bezpośrednio po zabudowaniu przewodów elektrycznych, ale przed zamontowaniem opraw oświetleniowych i osprzętu instalacji elektrycznej i niskoprądowej. Realizacja robót malarskich wymaga współpracy z firmą wykonującą prace elektryczne.

Obowiązkiem firmy wykonującej prace malarskie jest wykończenie ścian i sufitów po robotach elektrycznych „na gotowo”, z całkowitym wypełnieniem bruzd, „pod malowanie”. Kolejność prac w ścisłym uzgodnieniu z dyrekcją SP-2 w Ustroniu. Zabezpieczenie podłóg folią wykonane jest przez firmę wykonującą prace elektryczne.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Malowanie sufitów i pasa ścian (8 cm od sufitu) z ułożeniem jednej warstwy gładzi gipsowej, z gruntowaniem oraz wykonaniem innych czynności, których wymaga technologia robót - ok. 4.600 m2
  2. Malowanie sufitów w kolorze białym farbą emulsyjną dwukrotnie.
  3. Wysprzątanie pomieszczeń po robotach malarskich.

Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej na realizację zadania.

Szczegółowy zakres zadań opisany został w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty) oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie robót malarskich

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Andrzej Siemiński e-mail: andrzej.sieminski@um.ustron.pl,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  od 30.05.2016 r. do 12.08.2016 roku

Poszczególne etapy przedmiotu zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w harmonogramie wykonania zamówienia będącym załącznikiem do umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.50.2016 – Malowanie sufitów w pomieszczeniach szkolnych po modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 31 w ramach zadania p.n. „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 30.05.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

 

 

Ustroń, dn. 20.05.2016 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Malowanie sufitów w pomieszczeniach szkolnych po modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 31 w ramach zadania p.n. „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej budynku SP-2”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.05.2016 12:12
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:08.07.2016 09:45