Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.71.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy

Alei Legionów w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na uruchomieniu i obsłudze sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. dostawę oraz montaż lodowiska wraz z jego wyposażeniem,
 2. uruchomienie instalacji wraz z budową lodu
 3. bieżące serwisowanie wraz z materiałami eksploatacyjnymi
 4. wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową, a także obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku.
 5. demontaż i uprzątnięcie terenu,
 6. naprawę nawierzchni kortów przy użyciu odpowiedniego sprzętu (wertykulatora) wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni (mączki) w ilości około 5 ton

 

Parametry lodowiska:

Mobilne sztuczne lodowisko o wymiarach 18m x 40m = 720m2, wyposażone w:

 • gotowe systemowe orurowanie chłodnicze,
 • bandy zabezpieczające o wysokości 1,2 m do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże),
 • kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat,
 • glikol do napełnienia orurowania z pojemnikami i pompą,
 • maszynę do czyszczenia i konserwacji tafli lodu,
 • suszarka do łyżew, ostrzałka, łyżwy,
 • chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejącej nawierzchni kortów tenisowych,
 • materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni kortów (folie budowlane, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię kortów) wg projektu zagospodarowania,
 • lokalizacja lodowiska dopasowana do istniejącego terenu,

 

Warunki pracy lodowiska:

 • Zabezpieczona moc na potrzeby lodowiska wynosi 60 kW.
 • Zakłada się funkcjonowanie lodowiska przy  temp. otoczenia + 10 st. C przy wietrze max 1m/s.
 • Medium – wodny roztwór glikol etylenowy 35 %.
 • Grubość tafli lodowiska: 4 - 5 cm.
 • Bandy muszą być wyposażone w bramkę wejściową o szer. min. 0,9 m. Konstrukcja band musi być wykonana z profili aluminiowych lub stalowych, a wypełnienie z płyt PE o grubości min. 5 mm w kolorze białym. Bandy muszą być wyposażone w dolną listwę okopową o grubości min. 10 mm do wysokości 0,20 m oraz górne pochwyty (poręczówka) o grubości min. 10 mm. Kolorystyka listwy okopowej oraz poręczówki powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi standardami. Bandy muszą być zaokrąglone w łukach o promieniu R=4,0m.
 • Wykonawca odpowiada za konserwację i pielęgnację tafli lodowiska.
 • Wykonawca musi zabezpieczyć poprzez chodniki i odpowiednie wygrodzenie, tę część kortów tenisowych, która pozostanie poza taflą lodowiska.

 

Zasady i okres funkcjonowania lodowiska:

 • okres funkcjonowania lodowiska ustala się od 03.12.2016 r. do 28.02.2017 roku (w zależności od warunków atmosferycznych) w godzinach od 9:00 do 21:00 w dni robocze i od 10:00 do 21:00 w soboty, niedziele i święta z wyłączeniem następujących terminów świątecznych, których godziny funkcjonowania określa się na:

w dniu 24.12.2016 r.  w godzinach 9:00 – 14:00

w dniu 25.12.2016 r. w godzinach 14:00 – 21:00

w dniu 26.12.2016 r. w godzinach 12:00 – 21:00

w dniu 31.12.2016 r. w godzinach 9:00 – 18:00

w dniu 01.01.2017 r. w godzinach 12:00 – 21:00

 

 • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia lodowiska:

a)w okresie ferii zimowych dla województwa śląskiego tj. od 16.01.2017 r. do 29.01.2017 r., dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Ustroń w godzinach otwarcia,

b)dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Ustroń w każdą sobotę, niedzielę i święta od godziny 10:00 do 12:00, w przypadku I Dnia Świąt i Nowego Roku od godziny 12:00 do 14:00.

c)w pozostałych dniach nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych, tj. od 9:00 do 14 :00, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu przez szkołę,

Dopuszcza się możliwość przedłużenia godzin funkcjonowania lodowiska po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego.

 • Wykonawcy przysługuje przerwa techniczna na czyszczenie lodu od godziny 15:00 do 16:00 i w innych porach w zależności od potrzeb.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości wypożyczania sprzętu sportowego umożliwiającego korzystanie z lodowiska oraz utrzymanie go w dobrym i czystym stanie.
 • W czasie bezpłatnym obowiązuje bezpłatne wypożyczanie sprzętu dla osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania.
 • W pozostałym czasie Wykonawca  ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z lodowiska oraz za świadczenie dodatkowych usług serwisowych. Wysokość pobieranych opłat za wstęp na lodowisko wg cennika firmy będzie wynosić: dzieci – 3,00 zł/h, dorośli 5,00 zł/h, za wynajem łyżew – 4,00 zł/h, ostrzenie łyżew – 4,00 zł.
 • Pod pojęciem „dzieci i młodzież”, rozumie się: - dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3 do 7 lat i uczęszczające do szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej ustrońskich szkół lub dokumentu z adresem zamieszkania opiekuna dziecka - w przypadku dzieci przedszkolnych.
 • Zamawiający zobowiązuje się  do zapewnienia na swój koszt zaplecza lodowiska poprzez udostępnienie Wykonawcy budynku zaplecza gospodarczego kortów tenisowych, z przeznaczeniem na przechowanie sprzętu sportowego, serwis techniczny oraz pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem dla osób obsługujących lodowisko. Zamawiający zobowiązuje się także do zapewnienia pomieszczenia szatni i ogólnodostępnej toalety. Zamawiający zapewnia czystość w pomieszczeniach sanitarnych.
 • Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość korzystania z energii elektrycznej dla potrzeb agregatu o mocy 60 kW, a także miejsca poboru wody. Koszty dostawy tych mediów pokrywa Zamawiający. Zamawiający zapewni też na swój koszt, oświetlenie lodowiska z istniejących lamp.

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Maciej Russek e-mail: maciej.russek@um.ustron.pl,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 16.11.2016 roku do 31.03.2017 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.71.2016 – Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy
Alei Legionów w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 22.07.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 14.07.2016

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2016 10:57