Modernizacja i dobudowa przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu mieszkaniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.72.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja i dobudowa przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu mieszkaniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na modernizacji i dobudowie przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu mieszkaniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych"

Zakres zadania obejmuje modernizację kominów zewnętrznych przy budynku przy ul. Kuźniczej 5 oraz dobudowę przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 38.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zdania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Szczegółowy zakres zadań opisany został w przedmiarach robót (które mają charakter pomocniczy przy wycenie oferty) oraz  w liście podstawowych elementów z podziałem na lokale w budynku mieszkalnym przy    ul. Konopnickiej 38 w Ustroniu.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Dorota Fijak e-mail: dorota.fijak@um.ustron.pl

Jarosław Pobożny e-mail: jaroslaw.pobozny@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.72.2016 – Modernizacja i dobudowa przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu mieszkaniowego

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 22.07.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

 

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 14.07.2016 r.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja i dobudowa przewodów kominowych wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi w budynkach zasobu mieszkaniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych"
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.07.2016 14:12