Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ustron.bip.info.pl


Ustroń: Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
Numer ogłoszenia: 151101 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, faks 0-33 857 93 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe. Zakres robót obejmuje: a) budowę budynku zaplecza techniczno-socjalnego (kubatura 2.664m3) z instalacjami i wyposażeniem, budowę systemowej zadaszonej trybuny na 659 miejsc w konstrukcji metalowej, budowę kontenera magazynowego i kasowego, wykonanie przyłączy i sieci podziemnych umożliwiających użytkowanie istniejącego boiska o sztucznej nawierzchni i wymienione wyżej obiekty (m.in. przyłącze wodociągowe, wykonanie przepompowni ścieków z podłączeniem do istn. kanalizacji), budowę zbiornika wodnego p.poż. 200m3 i studni z elektrozaworem i wodomierzowej, zabudowę urządzeń (pompy) do nawadniania boisk z podłączeniem do istniejącego otworu wiertniczego wody gruntowej z rozprowadzeniem w kierunku boiska o nawierzchni naturalnej (boisko budowane będzie w odrębnym etapie robót), podłączenie oświetlenia istniejącego boiska i obiektów do docelowego zasilania elektrycznego. b) wykonanie wszelkich niezbędnych prac ziemnych w obrębie prowadzonych robót budowlanych z ukształtowaniem terenu i budową placów i chodników. c) wykonanie przekładki kabla Sn w narożniku północno-zachodnim terenu. d) niezbędne wycinki drzew i karczowanie pni, demontaż wszelkich istniejących elementów zagospodarowania terenu (np. nasypy ziemne), ogrodzenie terenu na okres prowadzonych robót budowlanych oraz wykonanie ogrodzenia tymczasowego po zakończeniu robót. e) wykonanie zjazdu tymczasowego z ul. Sportowej oraz wykonanie drogi wewnętrznej. f) wyposażenie terenu w kosze na śmieci, ławki itp. g) obsługa geodezyjna i przygotowanie mapy do odbioru końcowego do użytkowania. h) przeprowadzenie odbiorów branżowych (prąd, kanalizacja, woda itp.) z właścicielami sieci i uczestniczenie w odbiorze częściowym obiektu przez PINB w Cieszynie.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w załączonych przedmiarach robót (rys. o nazwie ETAP II.A), które mają charakter pomocniczy przy wycenie oferty . Dokumenty te są załącznikami do niniejszej specyfikacji. Do postępowania przetargowego poglądowo dołączono całe opisy do projektów branżowych oraz wybrane rysunki w zakresie robót tego etap prac budowlanych ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Przetarg obejmuje tylko zakres prac objęty przedmiarami oraz przeprowadzenie odbiorów branżowych (prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna), kompletację materiałów odbiorowych oraz uczestniczenie w odbiorze Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie. Z każdego etapu prac wykonawca przekaże dokumentację zdjęciową na nośniku elektronicznym (min. 150 zdjęć * pod każdą fakturę). Po zakończeniu robót wykonawca przekaże 3 komplety materiałów odbiorowych (dokumentacja powykonawcza, zdjęcia, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa, atesty higieniczne PZH itp.). Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z zakresem i charakterem prowadzonych robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.27.10-5, 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.22.38.00-4, 45.26.23.11-1, 45.34.20.00-6, 45.23.21.50-8, 45.23.13.00-8, 45.33.30.00-0, 45.24.72.40-4, 45.26.10.00-4, 45.26.23.50-9, 45.26.25.22-6, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.32.40.00-4, 45.40.00.00-1, 45.42.11.31-1, 45.43.11.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 230.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium
  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
  2. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.
 2.  Forma wadium

Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3. gwarancjach bankowych,
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:

 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
 • w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 1. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium
  1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe.
  2. Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.
  3. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert, określonym w ust. 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert, określonym w ust. 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokument może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1 pomieszczenie nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.
 2. Skutek nie wniesienia wadium

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie uznana za odrzuconą).

 1. Zwrot wadium

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

 1. Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane [zamówienie] związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne.

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, Zamawiający rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 2.500m3 zrealizowanego (na gotowo) z instalacjami i przyłączami wraz z wykonaniem obiektu w konstrukcji stalowej o rozpiętości konstrukcji co najmniej 4,50m.

Wymagane powyżej różne rodzajowo roboty budowlane, tj. wykonanie obiektu kubaturowego oraz wykonanie obiektu w konstrukcji stalowej mogą zostać zrealizowane rozłącznie na podstawie odrębnych umów.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ - wykaz robót oraz dowodów, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać że:
  1. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,
  2. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (wod.kan),
  3. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załączników nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - wykaz osób

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 3.600.000,00 zł Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie analizy dokumentów określonych w pkt 9.1.4. SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i informacją na temat podwykonawstwa.
 2. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
 3. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w innej niż pieniądz formie przewidzianej przez ustawę PZP z zastrzeżeniem pkt 18.3 ppkt 4 zd.2 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności:
  1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
 • zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
 • konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
 • wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
 • konieczności wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót.
 • okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
  1. Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:
 • ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia stawki podatku VAT.
 • rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
  1. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.).
  2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  3. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  4. Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy.
 • Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
 • Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń (biuro podawcze) pomieszczenie nr 2, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 151101-2016 z dnia 2016-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ustroń
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania p.n. Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu...
Termin składania ofert: 2016-08-09

size=2 width="100%" noshade style='color:black' align=left>

Numer ogłoszenia: 174159 - 2016; data zamieszczenia: 05.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151101 - 2016 data 22.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, fax. 0-33 857 93 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń (biuro podawcze) pomieszczenie nr 2, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń (biuro podawcze) pomieszczenie nr 2, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.07.2016 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.10.2016 10:24 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
27.10.2016 10:23 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do umowy.pdf"
(Józef Kuczera)
11.10.2016 09:15 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
11.10.2016 09:14 Dodano załącznik "ZP.272.1.23.2016_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
01.09.2016 14:48 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
01.09.2016 14:47 Dodano załącznik
"ZP.271.1.23.2016_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf"

(Józef Kuczera)
11.08.2016 11:11 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
11.08.2016 11:11 Dodano załącznik "ZP.271.1.23.2016_Pytania i odpowiedzi
3.pdf"

(Józef Kuczera)
11.08.2016 11:10 Dodano załącznik "ETAP II.A.pdf" (Józef Kuczera)
05.08.2016 08:32 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
05.08.2016 08:32 Dodano załącznik
"ZP.271.1.23.2016_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf"

(Józef Kuczera)
05.08.2016 08:31 Dodano załącznik
"ZP.271.1.23.2016_Przedłużenie_terminu_składania_ofert.pd
f"

(Józef Kuczera)
27.07.2016 14:33 Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi 2"
(Ireneusz Staniek)
22.07.2016 12:43 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
22.07.2016 12:42 Dodano załącznik "21_PB_15_PB-IZG-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:42 Dodano załącznik "21_PB_15_PB-IZG-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:41 Dodano załącznik "21_PB_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:41 Dodano załącznik "01_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:41 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:40 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-6.3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:40 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:40 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-8 Ogrodzenie h=1,6m.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:40 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-9 Ogrodzenie h=2,0m.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:39 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-10.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:39 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-11.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:39 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-12.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:39 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-13.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:39 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTA-14.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:39 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTD-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:39 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTD-2.1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:39 Dodano załącznik "01_PW_15_PW-ZTD-2.2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:38 Dodano załącznik "02_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:38 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:38 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:37 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:37 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:37 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:37 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:37 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:37 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_8.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:37 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_9.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:37 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_10.1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:36 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_10.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:36 Dodano załącznik "02_PW_15_PW_PWK_11.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:36 Dodano załącznik "03_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:36 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:36 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:36 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:36 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-8.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-9.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-10.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-11.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-12.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:35 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-13.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:34 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-14.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:34 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-15.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:34 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-16.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:34 Dodano załącznik "03_PW_15_PW-A-17.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:34 Dodano załącznik "04_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:34 Dodano załącznik "04_PW_15_PW-K-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:34 Dodano załącznik "04_PW_15_PW-K-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:33 Usunięto załącznik 04_PW_15_PW-K-5.pdf
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:33 Dodano załącznik "04_PW_15_PW-K-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:33 Dodano załącznik "04_PW_15_PW-K-4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:33 Dodano załącznik "04_PW_15_PW-K-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:33 Dodano załącznik "04_PW_15_PW-K-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:33 Dodano załącznik "04_PW_15_PW-K-6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:33 Dodano załącznik "04_PW_15_PW-K-7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:32 Dodano załącznik "05_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:32 Dodano załącznik "05_PW_15_PW_IWK_1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:32 Dodano załącznik "05_PW_15_PW_IWK_2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:32 Dodano załącznik "05_PW_15_PW_IWK_3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:32 Dodano załącznik "05_PW_15_PW_IWK_4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:32 Dodano załącznik "05_PW_15_PW_IWK_5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:32 Dodano załącznik "05_PW_15_PW_IWK_6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:31 Dodano załącznik "06_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:31 Dodano załącznik "06_PW_15_PW_IW_1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:31 Dodano załącznik "06_PW_15_PW_IW_2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:31 Dodano załącznik "06_PW_15_PW_IW_3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:31 Dodano załącznik "06_PW_15_PW_IW_4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:31 Dodano załącznik "06_PW_15_PW_IW_5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:31 Dodano załącznik "Załącznik nr 3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:30 Dodano załącznik "07_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:30 Dodano załącznik "07_PW_15_PW_ICO_1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:30 Dodano załącznik "07_PW_15_PW_ICO_2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:30 Dodano załącznik "07_PW_15_PW_ICO_3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:30 Dodano załącznik "08_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:30 Dodano załącznik "08_PW_15_PW_IG_1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:30 Dodano załącznik "08_PW_15_PW_IG_2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:29 Dodano załącznik "08_PW_15_PW_IG_3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:29 Dodano załącznik "08_PW_15_PW_IG_4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:29 Dodano załącznik "08_PW_15_PW_IG_5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:29 Dodano załącznik "Załącznik nr 2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:29 Dodano załącznik "09_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:29 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:29 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:28 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:28 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:28 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:28 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:28 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:28 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-8.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:28 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-9.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:28 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-10a.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-10b.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-11.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-12.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-13.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:27 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:26 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:26 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:26 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.8.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:26 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.9.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:26 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.10.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:26 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.11.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:26 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.12.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:26 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.13.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:25 Usunięto załącznik 09_PW_15_PW-IE-14.15.pdf
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:25 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.14.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:25 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.15.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:25 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.15.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:25 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.16.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:25 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.23.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:25 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-14.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:24 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-15.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:24 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-16.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:24 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-17.2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:24 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-17.3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:24 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-17.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:24 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-18.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:23 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-19.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:23 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-20.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:23 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-21.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:23 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-22.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:22 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-24.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:22 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-25.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:22 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-26.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:21 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-27.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:21 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-28.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:21 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-29.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:21 Dodano załącznik "09_PW_15_PW-IE-31.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:20 Dodano załącznik "10_PW_15_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:20 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:20 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:20 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:20 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-4.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:20 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-5.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:20 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-6.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:19 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-6a.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:19 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-7.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:19 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-8.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:19 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-9.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:19 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-10.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:19 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-11.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:19 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-12.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:18 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-13.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:18 Dodano załącznik "10_PW_15_PW-IT-14.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:18 Dodano załącznik "28_PW_10_opis_techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:18 Dodano załącznik "28_PW_10_PW-SN-1.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:18 Dodano załącznik "28_PW_10_PW-SN-2.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:18 Dodano załącznik "28_PW_10_PW-SN-3.pdf"
(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:17 Dodano załącznik "Załącznik nr 3_warunki przebudowy
sieci.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:17 Dodano załącznik "32_PR_15_Ustroń stadion_wyburzenia,
wycinka drzew_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:17 Dodano załącznik "35_PR_15_Ustroń stadion_trybuny
_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:17 Dodano załącznik "36.A_PR_15_Ustroń stadion_drogi,
parkingi_etap I.A_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:17 Dodano załącznik "38.A_PR_15_Ustroń
stadion_ogrodzenia_etap.A_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:16 Dodano załącznik "39.A_PR_15_Ustroń stadion_przyłącza
wod-kan_etap 1.A_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:16 Dodano załącznik "41.A_PR_15_Ustroń stadion_oświetlenie
i zasilanie_etap I.A_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:16 Dodano załącznik "43_PR_15_Ustroń
stadion_architektura_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:16 Dodano załącznik "44_PR_15_Ustroń
stadion_aranżacja_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:16 Dodano załącznik "45_PR_15_Ustroń
stadion_konstrukcja_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:15 Dodano załącznik "46_PR_15_Ustroń stadion_instalacje
wod-kan_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:15 Dodano załącznik "47_PR_15_Ustroń stadion_instalacje
wentylacji_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:15 Dodano załącznik "48_PR_15_Ustroń stadion_instalacje
co_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:15 Dodano załącznik "49_PR_15_Ustroń stadion_instalacja i
kotłownia gazowa_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:15 Dodano załącznik "50_PR_15_Ustroń stadion_instalacje
elektryczne_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:15 Dodano załącznik "51_PR_15_Ustroń stadion_instalacje
niskoprądowe_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:15 Dodano załącznik "52_PR_15_Ustroń stadion_przebudowa
sieci SN_przedmiar.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "37_ST_10_Ustroń
stadion_zagospodarowanie drogi_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "38_ST_10_Ustroń_przyłącza i
instalacje zewnętrzne wod-kan_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "39_ST_10_Ustroń stadion_instalacje
elektryczne_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "40_ST_10_Ustroń
stadion_konstrukcja_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "41_ST_10_Budynek zaplecza_instalacje
wod-kan_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "42_ST_10_Budynek zaplecza_instalacje
wentylacji_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "43_ST_10_Budynek zaplecza_instalacje
c.o.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "44_ST_10_budynek zaplecza_instalacja i
kotłownia gazowa_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:14 Dodano załącznik "45_ST_10_Ustroń stadion_instalacje
okablowania strukturalnego_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "46_ST_10_Ustroń
stadion_architektura_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "53_ST_10_Ustroń stadion_boiska,
ogrodzenie_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "54_ST_10_Ustroń
stadion_wyburzenia_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "55_ST_10_Budynek
zaplecza_aranżacja_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "64_ST_10_Ustroń stadion_instalacje
nagłośnienia_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "65_ST_10_Ustroń stadion_inst
CCTV_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "66_ST_10_Ustroń stadion_przebudowa
linii nn_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "67_ST_10_Ustroń stadion_przebudowa
linii Sn_specyfikacja.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:13 Dodano załącznik "Ustroń stadion_zestawienie
specyfiakacji.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:12 Dodano załącznik "ZP.271.1.23.2016_Pytania i
odpowiedzi.pdf"

(Józef Kuczera)
22.07.2016 12:11 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)