Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.75.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów ze znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w ilości do 10 osób z terenu miasta Ustroń z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie i z powrotem do miejsca zamieszkania. Dowóz dzieci odbywać się może tylko środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

Przewóz świadczony będzie zgodnie z realizowanym harmonogramem zajęć w ośrodkach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych.

W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zapewni przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie.

Wykonawca w terminie do 1 września 2016 roku przekaże Zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozów dzieci niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że mogą one ulec zmianom w trakcie obowiązywania umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

  Zdzisław Brachaczek e-mail: zdzislaw.brachaczek@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.75.2016 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 18.08.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 10.08.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.08.2016 11:38