Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.77.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie modernizacji instalacji wprowadzania ogrzanego osadu (cyrkulującego) do wnętrza komór fermentacyjnych w sposób zapewniający wykorzystanie osadu do gaszenia piany. Z wnętrza maszynowni WKF przewiduje się wyprowadzenie przewodu tłocznego cyrkulacji. Przewód poprowadzony będzie wewnątrz maszynowni dalej wyprowadzony po ścianie każdego z WKF. W ramach zadania przewiduje się również demontaż istniejącej pokrywy króćca DN600 wraz z odcinkiem przewodu gazowego oraz wykonanie pokrywy z ujęciem biogazu, wizjerem o średnicy DN 300, ze szkłem o średnicy 250 mm (nie dopuszcza się mniejszej), wyposażonym w dwustronną wycieraczkę oraz pokrywę. Sposób montażu powinien umożliwiać otwieranie (zawias oraz śruby dociskowe).

Prace będą wykonywane w strefie zagrożenia wybuchem.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie wykonawczym, w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński

e-mail: andrzej.sieminski@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.77.2016 – Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 31.08.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
  1. Cena ofertowa       95 pkt
  2. Gwarancja              5 pkt
  1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

      Ad a)     Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =  ------  x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 95 pkt.

 

Ad b)     Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

                               Wymagany okres gwarancji – co najmniej 60 miesięcy,

  • Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 60 miesięcy wykonawca otrzymuje 0 pkt,
  • Za każde wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy wykonawca uzyskuje dodatkowo 1 punkt.
  • Za 90 miesięcy i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 5 punktów.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji lub wpisania krótszego niż minimalny tj. 60 miesięcy, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

 

Ustroń, dn. 23.08.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa instalacji gaszenia piany na komorach fermentacyjnych osadem recykulowanym na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 10 w ramach zadania inwestycyjnego „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2016 12:07