Wymiana starego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.78.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wymiana starego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie starego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu”

W ramach zamówienia należy wymienić stary rurociąg doprowadzający ścieki do oczyszczalni ze stacji zlewnej ścieków i obiektów położonych na terenie byłych Zakładów Kuźniczych:

 1. Kanał dn 315 mm z rur PVC –U SN8 lite mm o długości L= 62,00 m,
 2. Studnie kanalizacyjne: PE o średnicy 425 mm – szt. 1, studnia betonowa dn 1000 mm- szt. 1

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

W cenie oferty należy ująć:

 1. Koszt wykonania instrukcji stanowiskowej prac w powiązaniu z parametrami koparki (maksymalny wysięg łyżki) z profilem linii 110kV w miejscu wykonywania prac,
 2. Koszt specjalistycznego nadzoru ze strony firmy TAURON (463,99 zł netto za 1 dzień dopuszczenia i blokady SPZ oraz 51,55 zł netto za godzinę nadzoru).
 3. Koszt wykonania zabezpieczeń pod linia (tzw. bramki)

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński

 e-mail: andrzej.sieminski@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Konkurs ZP.271.3.78.2016 – Wymiana starego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 31.08.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 1. Cena ofertowa       95 pkt
 2. Gwarancja             5 pkt
 1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

      Ad a)     Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

 

N

I P =  ------  x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 95 pkt.

 

Ad b)     Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

                               Wymagany okres gwarancji – co najmniej 60 miesięcy,

 • Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 60 miesięcy wykonawca otrzymuje 0 pkt,
 • Za każde wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy wykonawca uzyskuje dodatkowo 1 punkt.
 • Za 90 miesięcy i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 5 punktów.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji lub wpisania krótszego niż minimalny tj. 60 miesięcy, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

 

Ustroń, dn. 23.08.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana starego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.08.2016 12:10