Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.79.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie boiska sportowego o wymiarach 20x40m – ogólnodostępnego w Ustroniu Hermanicach przy ul. J. Sztwiertni na działce nr 390/4 obręb Hermanice w ramach zadania pn.  „Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach”

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
 2. montaż ogrodzenia od strony północnej,
 3. montaż piłkochwytów od strony wschodniej i zachodniej z zabudowanymi furtkami i bramą wjazdową,
 4. wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej,
 5. roboty ziemne związane z wyrównaniem terenu wokół boiska.

Zabudowane elementy budowlane muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania i muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami (dokumenty te  zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru inwestycji). Piłkochwyty, ogrodzenie i bramki należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.

Piłkochwyty wykonane będą z siatki polipropylenowej o oczkach 45x45 mm, która jest w posiadaniu Zamawiającego. Siatka wymaga dopasowania do wymiarów zaprojektowanych piłkochwytów. W ramach zadania Wykonawca przetransportuje siatkę z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (z terenu Miasta Ustroń) na teren inwestycji w uzgodnionym terminie.

Teren na którym zaprojektowane jest boisko jest wyrównany i porośnięty trawą.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty) oraz w projekcie budowy boiska sportowego w Ustroniu przy ul. Jana Sztwierni.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Do postępowania konkursowego poglądowo dołączono cały projekt budowlany.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Monika Maksymczak e-mail: monika.maksymczak@um.ustron.pl

                Natalia Kowalik e-mail: natalia.kowalik@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs ZP.271.3.79.2016 – Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 05.09.2016 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert niezależnie od wybranego wariantu:

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 1. Cena ofertowa       90 pkt
 2. Gwarancja            10 pkt
 1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

      Ad a)     Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =  ------  x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 90 pkt.

 

Ad b)     Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

                               Wymagany okres gwarancji – co najmniej 36 miesięcy,

 • Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 36 miesięcy wykonawca otrzymuje 0 pkt,
 • Za każde wydłużenie gwarancji o 3 miesiące wykonawca uzyskuje dodatkowo 1 punkt.
 • Za 66 miesięcy i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 10 punktów.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji lub wpisania krótszego niż minimalny tj. 36 miesięcy, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Ustroń, dn. 26.08.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urządzenie boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.08.2016 14:22