Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.80.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na modernizacji nawierzchni ul. Traugutta  na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta, w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”.

2.Zakres zadania obejmuje:

  1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  2. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z regulacją urządzeń,
  3. Wyrównanie podbudowy wraz z wykonaniem obrzeży i krawężników,
  4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
  5. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,
  6. Obsianie trawników oraz wykonanie oznakowania.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Druki wniosków zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz

 e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.80.2016 – Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 07.09.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 


Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 30.08.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja nawierzchni ulicy Traugutta w Ustroniu w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.08.2016 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.11.2016 12:06 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
28.11.2016 12:06 Dodano załącznik "ZP.272.3.80.2016_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
15.09.2016 14:10 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
15.09.2016 14:09 Dodano załącznik
"ZP.271.3.80.2016_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:40 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.08.2016 13:39 Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:39 Dodano załącznik "D 01.01.01. Roboty pomiarowe.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:39 Dodano załącznik "D 01.02.04 Rob. rozbiórkowe el.
dróg.pdf"

(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:39 Dodano załącznik "D 03.02.01 Kan deszcz.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:38 Dodano załącznik "D 03.02.01a Regul studni.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:38 Dodano załącznik "D 04.01.01 Koryto z prof.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:38 Dodano załącznik "D 04.04.04 Podbudowa tłuczniowa.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:38 Dodano załącznik "D 04.08.04 Warstw. wyr. tłuczniem.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:38 Dodano załącznik "D 05.03.23a Nawierzchnie z kostek
bet.pdf"

(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:37 Dodano załącznik "D 07.02.01 Ozn. pion..pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:37 Dodano załącznik "D 08.01.01.Krawężniki i ławy.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:37 Dodano załącznik "D 09.01.01.Zieleń dr.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:32 Dodano załącznik "Ul. Traugutta 1.PNG"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:31 Dodano załącznik "Ul. Traugutta 2.PNG"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:31 Dodano załącznik "Wzór układania.jpg"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:31 Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
(Józef Kuczera)
30.08.2016 13:30 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)