OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.93.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Prowadzenie kółka przyrodniczego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu kółka przyrodniczego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy Naukowych Przygód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zamówienie obejmuje prowadzenie kółka przyrodniczego dla uczniów klas I-VI ze Szkół Podstawowych
nr 3 (SP3) i nr 6 (SP6) w Ustroniu:

 • 3 grupy po 8 osób każda, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona max do 10 osób,
 • łączny wymiar godzin: dla 1 grupy 116h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut, łącznie 348h
 • średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo,

 

Łączny wymiar godzin: 348h.

Wykonawca zapewni pomoce dydaktyczne do zajęć natomiast Zamawiający udostępni wyposażoną pracownię przyrodniczą.

 

Minimalny zakres zajęć kółka przyrodniczego oraz Program zajęć obejmuje:

a)      rozbudzanie zainteresowań uczniów światem przyrody, uwrażliwianie na jego piękno i zadziwiające funkcjonowanie,

b)       kształcenie poczucia odpowiedzialności człowieka za stan środowiska i zależności człowieka od przyrody oraz konieczności jej ochrony,

c)       łączenia teorii z praktyką poprzez obserwację zjawisk i obiektów przyrodniczych oraz szkolnych i domowych doświadczeń uczestników i pokazów prowadzącego,

d)      rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenie informacji o nim

e)      rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, pomiarów, wnioskowania i  uogólniania

f)       rozwijanie umiejętności transformacji danych o środowisku,

g)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów pojawiających się w relacjach człowiek-środowisko

h)      metody i formy pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć,

i)        techniki nauczania wykorzystywane podczas zajęć,

j)        materiały i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć,

k)      przewidywane efekty/rezultaty oraz sposoby ich badania,

 

Program zajęć winien być:

a)      przygotowany i dostosowany do poziomu nauczania odpowiednio uczniów klas I–VI,

b)      obejmować cele ogólne i szczegółowe,

c)       nakierowany na rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań uczestników.

 

Wykonawca winien opracować program zajęć, który przedstawia wraz z ofertą. Program zajęć winien obejmować 29 różnych tematów, przy czym jeden temat obejmować powinien 2 godziny lekcyjne

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
 2. zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.

Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Zajęcia odbywać się będą w pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ustroniu, wyposażonej w podstawowe wyposażenie, w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu zajęć przez Dyrektora danej szkoły oraz Zamawiającego, który zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Harmonogram będzie dostosowany do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych

 

Wykonawca zobowiązany jest do:

1)Opracowania programu zajęć i przedłożenia go wraz z ofertą.

2)Prowadzenia zajęć zgodnie z programem zajęć i otrzymanym od Zamawiającego  harmonogramem zajęć.

3)Sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć.

4)Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.:

a)      list obecności uczniów przekazywanych raz w miesiącu Zamawiającemu po wykonaniu zajęć, przy czym lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,

b)      bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem,

c)       prowadzenia miesięcznych kart pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem i przekazywania ich Zamawiającemu raz w miesiącu po wykonaniu zajęć, przy czym karta pracy każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,

d)      zamieszczania materiałów edukacyjnych na platformie edukacyjnej, planowanej do utworzenia w ramach projektu,

e)      sporządzenia pisemnej opinii o każdym uczestniku  wydana na zakończenie jego udziału w projekcie

f)       inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu.

 1. Ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia Edukacyjne.
 2. Prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych zajęć, przy czym dokumentacja zdjęciowa powinna być przekazywana Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu, opisane w następujący sposób: nazwa zajęć_nazwisko prowadzącego_m-c_rok przykładowy opis: kolkoprzyr_Nowak_10_2016.
 3. Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia.
 4. Informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
 5. Przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz programu operacyjnego, nazwą projektu itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi - oznaczanie wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, etc.).
 6. Ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 7. Informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej
  1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć.
 8. Przekazania Zamawiającemu całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy po zakończeniu realizacji zamówienia.

Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), logotyp programu, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.

W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 4, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, przez jedną część rozumie się zajęcia dla 1 grupy.

Określenie warunków zmiany zamówienia

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
  1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
  2. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
  3. ostatecznej ilości uczestników,
  4. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy (załącznik B), a w szczególności:

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.07.2018 r., z zastrzeżeniem, iż zajęcia rozpoczną się od 01.10.2016 r.
 2. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:
 3. rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawionych w ofercie,
 4. płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartą czasu pracy i listą obecności, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne.

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego;

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności tj. prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową – Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia (np. wydruk CEDIG, KRS).
 2. Nie posiadają zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zaświadczeń wystawionych przez ww. instytucje, nie strasze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów z przyrody lub kółka przyrodniczego z dziećmi w wieku 7-13 lat w wymiarze łącznym min. 58 godzin lekcyjnych tj. dokument potwierdzający wykonanie ww. usługi (np. referencje, list polecający, poświadczenie, opinia itp.)
 4. Posiadają i dysponują min. 1-osobową kadrą wymienioną w załączniku nr 1, posiadającą niezbędną wiedzę, doświadczenie i wykształcenie, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia tj. posiadają:
 • kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) adekwatne do przedmiotu zamówienia,
 • staż i doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 7-13 lat minimum 12 miesięcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi wykaz osób (załącznik nr 1), które będą prowadziły zajęcia. Zamawiający nie dopuszcza zmiany kadry wskazanej w ofercie z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków uznanych przez Zamawiającego.

Zawarcie umowy

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż i doświadczenie wskazanej kadry w załączniku nr 1 oraz zaświadczenie o niekaralności tychże osób wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów przez Wykonawcę Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Kryteria porównania i oceny ofert:

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

1) cena - waga 75%,

2) Program zajęć – waga 25%

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

Ad 1). Cena – waga 75%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin / Cof) x 75 pkt.

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w danym kryterium,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Cof – cena badanej oferty.

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 75pkt.

Ad 2). Program zajęć – waga 25%

Ocena Programu zajęć („Programu”) zostanie dokonana na podstawie oceny punktowej.

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert w poniżej podany sposób:

a) metody pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć

Minimalne określenie ilości metod pracy w Programie wynosi: 2 metody pracy, maksymalny: 5 metod pracy

Punkty przyznawane za metody pracy będą liczone wg następującego wzoru:

                MP = (MPof / MPmax) x 5

gdzie:

MP – liczba punktów za metody pracy

MPof - ilość metod pracy badanego Programu zajęć

MPmax - największa ilość metod pracy spośród wszystkich złożonych Programów zajęć

 

b) formy pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć

Minimalne określenie ilości form pracy w Programie wynosi: 2 formy pracy, maksymalny: 5 form pracy

Punkty przyznawane za formy pracy będą liczone wg następującego wzoru:

                FP = (FPof / FPmax) x 5

gdzie:

FP - liczba punktów za formy pracy

FPof - ilość form pracy badanego Programu zajęć

FPmax - największa ilość form pracy spośród wszystkich złożonych Programów zajęć

 

c) techniki nauczania jakie będą wykorzystywane podczas zajęć

Minimalne określenie ilości technik nauczania w Programie wynosi: 2 techniki nauczania, maksymalny: 10 technik nauczania

Punkty przyznawane za techniki nauczania będą liczone wg następującego wzoru:

                T = (Tof / Tmax) x10

gdzie:

T - liczba punktów za techniki nauczania

Tof - ilość technik nauczania badanego Programu zajęć

Tmax - największa ilość technik nauczania spośród wszystkich złożonych Programów zajęć

 

d) przewidywane efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania

Minimalne określenie ilości efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania w Programie wynosi: 2 efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania, maksymalny: 5 efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania

Punkty przyznawane za efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania będą liczone wg następującego wzoru:

R = (Rof / Rmax) x 5

gdzie:

R - liczba punktów za efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania

Rof - ilość efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania badanego Programu zajęć

Rmax - największa ilość efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania spośród wszystkich złożonych Programów zajęć

 

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów w tym kryterium wynosi 25pkt.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (cena + program zajęć) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Łączna możliwa do uzyskania liczba punków wynosi 100 pkt. tj.: cena + program zajęć.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Zdzisław Brachaczek e-mail: zdzislaw.brachaczek@um.ustron.pl

                Agata Markiewicz e-mail: agata.markiewicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.93.2016 – Prowadzenie kółka przyrodniczego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 23.09.2016 r. do godz. 10:00.

 

 

 

 

Ustroń, dn. 15.09.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzenie kółka przyrodniczego jako zespołu międzyszkolnego Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:15.09.2016 07:19
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:15.11.2016 08:10