OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.96.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Prowadzenie zajęć astronomicznych rozwijających dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć astronomicznych rozwijających dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy Naukowych Przygód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

1.Dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu (SP3) zamówienie obejmuje:

Prowadzenie zajęć astronomicznych rozwijających dla uczniów klas IV-VI

 • 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona max do 10 osób,
 • łączny wymiar godzin: 116h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut,
 • średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo,
 1. Dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ustroniu (SP6) zamówienie obejmuje:

        Prowadzenie zajęć  astronomicznych rozwijających dla uczniów klas IV-VI

 • 1 grupa 8 osób, przy czym Zamawiający zastrzega, iż grupa może zostać zwiększona max do 10 osób,
 • łączny wymiar godzin: 116h lekcyjnych, przez 1 godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 45 minut,
 • średnia częstotliwość zajęć: 2 godziny lekcyjne tygodniowo,

 

Łączny wymiar godzin we wszystkich szkołach podstawowych: 232h.

Wykonawca zapewni pomoce dydaktyczne do zajęć.

Minimalny zakres zajęć astronomicznych rozwijających oraz Program zajęć obejmuje:

a)      nakierowane na zwiększanie zainteresowania astronomią oraz elementami fizyki, przyrody, geografii jako przedmiotem ułatwiającym funkcjonowanie we współczesnym świecie, w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod doświadczalnych, (samodzielne wykonywanie doświadczeń przez uczniów), utrwalających dane zagadnienie

b)      rozwijanie zdolności oraz zainteresowań astronomicznych z elementami fizyki, przyrody, geografii,

a)      zaznajomienie uczniów z podstawami obserwacji gwiazd i planet,

b)      zrozumienie mechaniki nieba,

c)       zdobycie umiejętności, które pomogą w samodzielnym poznawaniu nieba,

d)      poznanie gwiazdozbiorów oraz naukę pracy z mapami nieba,

e)      poznanie budowy teleskopu i jego obsługi,

f)       prowadzenie własnych obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem teleskopów
i sprzętu cyfrowego oraz sprzętu IT na którym uczniowie będą mogli zobaczyć wiele zakątków kosmosu, niedostępnych innymi drogami poznania,

g)      poznanie budowy Układu Słonecznego,

h)      obserwację planet, Słońca oraz Księżyca, 

i)        podczas zajęć każde dziecko winno wykonać własny, przestrzenny model Układu Słonecznego i opracować album z informacjami o Słońcu i obiektach, które krążą wokół niego,

j)        poszerzenie zakresu swoich umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program nauczania,

k)      rozwijanie umiejętności komunikowania i argumentowania,

l)        zwrócenie uwagi na ścisłość i precyzję wypowiedzi przy opisie różnych sytuacji
i prawidłowości w otaczającym świecie,

m)    metody i formy pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć,

n)      techniki nauczania wykorzystywane podczas zajęć,

o)      materiały i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć,

p)      przewidywane efekty/rezultaty oraz sposoby ich badania, 

 

Program zajęć winien być:

a)      przygotowany i dostosowany do poziomu nauczania uczniów klas IV–VI,

b)      obejmować cele ogólne i szczegółowe,

c)       dostosowany do programu nauczania elementów fizyki, przyrody i geografii w powyższych klasach, równocześnie z tendencją rozszerzającą poziom zakresu wiedzy – wybiegający ponad podstawy programowe,

 

Wykonawca winien opracować program zajęć, który przedstawia wraz z ofertą. Program zajęć winien obejmować 29 różnych tematów, przy czym jeden temat obejmować powinien 2 godziny lekcyjne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany ilości dzieci w poszczególnych grupach,
 2. zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnych grup, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 godzinę lekcyjną, określoną przez Wykonawcę w ofercie.

Wykaz dzieci biorących udział w zajęciach, z podziałem na grupy zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Szkoły Podstawowej Nr 3 i 6 w Ustroniu, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.

Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu zajęć przez Dyrektora danej szkoły oraz Zamawiającego, który zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Harmonogram będzie dostosowany do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1)Opracowania programu zajęć i przedłożenia go wraz z ofertą.

2)Prowadzenia zajęć zgodnie z programem zajęć i otrzymanym od Zamawiającego  harmonogramem zajęć.

3)Sprawowania opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć.

4)Prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.:

a)      list obecności uczniów przekazywanych raz w miesiącu Zamawiającemu po wykonaniu zajęć,  przy czym  lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,

b)      bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem,

c)       prowadzenia miesięcznych kart pracy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem i przekazywania ich Zamawiającemu raz w miesiącu po wykonaniu zajęć,  przy czym  karta pracy każdorazowo musi być zatwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej,

d)      zamieszczania materiałów edukacyjnych na platformie edukacyjnej, planowanej do utworzenia w ramach projektu,

e)      sporządzenia pisemnej opinii o każdym uczestniku  wydana na zakończenie jego udziału w projekcie

f)       inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu.

 1. Ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, dyrektorem szkoły, w której realizowane są zajęcia Edukacyjne.
 2. Prowadzenia dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych zajęć, przy czym dokumentacja zdjęciowa powinna być przekazywana Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w miesiącu, opisane w następujący sposób: nazwa zajęć_nr szkoły_nazwisko prowadzącego_m-c_rok, przykładowy opis: astronomia_SP3_Nowak_10_2016.
 3. Zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia.
 4. Informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
 5. Przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz programu operacyjnego, nazwą projektu itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi - oznaczanie wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, listy obecności, etc.).
 6. Ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 7. Informowania Dyrektora szkoły oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć.
 8. Przekazania Zamawiającemu całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy po zakończeniu realizacji zamówienia.

Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), logotyp programu, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie.

W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 4, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, przez jedną część rozumie się zajęcia dla 1 grupy.

Określenie warunków zmiany zamówienia

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
  1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
  2. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
  3. ostatecznej ilości uczestników,
  4. zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy (załącznik B), a w szczególności:

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.07.2018 r., z zastrzeżeniem, iż zajęcia rozpoczną się od 01.10.2016 r.
 2. Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia:
 3. rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę lekcyjną przedstawionych w ofercie,
 4. płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartą czasu pracy i listą obecności, dokumentującą zrealizowane usługi edukacyjne.

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego;

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności tj. prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową – Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia (np. wydruk CEDIG, KRS).
 2. Nie posiadają zaległości w uiszczaniu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego - Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zaświadczeń wystawionych przez ww. instytucje, nie strasze niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów z astronomii lub fizyki z elementami astronomii z dziećmi w wieku 7-16 lat w wymiarze łącznym min. 58 godzin lekcyjnych tj. dokument potwierdzający wykonanie ww. usługi (np. referencje, list polecający, poświadczenie, opinia itp.)
 4. Posiadają i dysponują min. 2-osobową kadrą wymienioną w załączniku nr 1, posiadającą niezbędną wiedzę, doświadczenie i wykształcenie, za pomocą której Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia tj. posiadają:
 • kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) adekwatne do przedmiotu zamówienia,
 • staż i doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 7-16 lat minimum 12 miesięcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca przedstawi (załącznik nr 1) osoby, które będą prowadziły zajęcia. Zamawiający nie dopuszcza zmiany kadry wskazanej w ofercie z zastrzeżeniem wyjątkowych przypadków uznanych przez Zamawiającego.

Zawarcie umowy

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż i doświadczenie wskazanej kadry w załączniku nr 1 oraz zaświadczenie o niekaralności tychże osób wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów przez Wykonawcę Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Kryteria porównania i oceny ofert:

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

1) cena - waga 75%,

2) Program zajęć – waga 25%

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

Ad 1). Cena – waga 75%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin / Cof) x 75 pkt.

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w danym kryterium,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Cof – cena badanej oferty.

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 75pkt.

Ad 2). Program zajęć – waga 25%

Ocena Programu zajęć („Programu”) zostanie dokonana na podstawie oceny punktowej.

Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium oceny ofert w poniżej podany sposób:

a) metody pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć

Minimalne określenie ilości metod pracy w Programie wynosi: 2 metody pracy, maksymalny: 5 metod pracy

Punkty przyznawane za metody pracy będą liczone wg następującego wzoru:

                MP = (MPof / MPmax) x 5

gdzie:

MP – liczba punktów za metody pracy

MPof - ilość metod pracy badanego Programu zajęć

MPmax - największa ilość metod pracy spośród wszystkich złożonych Programów zajęć

b) formy pracy jakie będą wykorzystywane podczas zajęć

Minimalne określenie ilości form pracy w Programie wynosi: 2 formy pracy, maksymalny: 5 form pracy

Punkty przyznawane za formy pracy będą liczone wg następującego wzoru:

                FP = (FPof / FPmax) x 5

gdzie:

FP - liczba punktów za formy pracy

FPof - ilość form pracy badanego Programu zajęć

FPmax - największa ilość form pracy spośród wszystkich złożonych Programów zajęć

c) techniki nauczania jakie będą wykorzystywane podczas zajęć

Minimalne określenie ilości technik nauczania w Programie wynosi: 2 techniki nauczania, maksymalny: 10 technik nauczania

Punkty przyznawane za techniki nauczania będą liczone wg następującego wzoru:

                T = (Tof / Tmax) x10

gdzie:

T - liczba punktów za techniki nauczania

Tof - ilość technik nauczania badanego Programu zajęć

Tmax - największa ilość technik nauczania spośród wszystkich złożonych Programów zajęć

d) przewidywane efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania

Minimalne określenie ilości efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania w Programie wynosi: 2 efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania, maksymalny: 5 efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania

Punkty przyznawane za efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania będą liczone wg następującego wzoru:

R = (Rof / Rmax) x 5

gdzie:

R - liczba punktów za efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania

Rof - ilość efekty/rezultaty wraz ze sposobem ich badania badanego Programu zajęć

Rmax - największa ilość efektów/rezultatów wraz ze sposobem ich badania spośród wszystkich złożonych Programów zajęć

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów w tym kryterium wynosi 25pkt.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (cena + program zajęć) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Łączna możliwa do uzyskania liczba punków wynosi 100 pkt. tj.: cena + program zajęć.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Zdzisław Brachaczek e-mail: zdzislaw.brachaczek@um.ustron.pl

                Agata Markiewicz e-mail: agata.markiewicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.96.2016 – Prowadzenie zajęć astronomicznych rozwijających dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 23.09.2016 r. do godz. 10:00.

 

 

Ustroń, dn. 15.09.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzenie zajęć astronomicznych rozwijających dla klas IV-VI w Szkołach Podstawowych nr 3 i 6 w Ustroniu, w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Zajęcia rozwijające uzdolnienia
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:15.09.2016 07:56
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:15.11.2016 08:12