OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.99.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej - pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej - pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy Naukowych Przygód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny); Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy (załącznik B), a w szczególności:

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 od daty zawarcia umowy.
  2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru zamówienie.

 

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

39160000-1 Meble szkolne

39162000-5 Pomoce naukowe

39162100-6 Pomoce dydaktyczne

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia, o wartości min. 15 000,00 zł brutto.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

 

Cena - waga 100%,

Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru:

 

C = (Cmin / Cof) x 100 pkt.

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w danym kryterium,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Cof – cena badanej oferty.

 

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Zdzisław Brachaczek e-mail: zdzislaw.brachaczek@um.ustron.pl

                Agata Markiewicz e-mail: agata.markiewicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.99.2016 – Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej - pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 23.09.2016 r. do godz. 10:00.

 

Ustroń, dn. 15.09.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa wyposażenia pracowni międzyszkolnej przyrodniczej - pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Łowcy naukowych przygód” Zadanie 3: Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w SP3, SP6 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:15.09.2016 12:36
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:15.11.2016 08:14