Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.102.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu.

2.Założenia projektowe:

 1. Klasa drogi: Z – zbiorcza,
 2. Chodnik jednostronny szerokości 2,0m,
 3. Długość odcinka ok. 500 mb,

3.Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi,

2)Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,

3)Opracowanie dokumentacji geodezyjnej – projekty podziału ok. 8 parcel,

4)Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

5)Opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie (opinia geologiczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska),

6)Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - część drogowa,

7)Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – kanalizacja deszczowa,

8)Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

9)Opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

10)Opracowanie projektu organizacji ruchu (docelowej i na czas budowy) wraz z jej zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym,

11)Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew,

12)Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do wykonania zgłoszenia robót budowlanych.

13)Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację zadania.

14)Uzyskanie w Starostwie Powiatowym decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,

15)Opracowanie kosztorysu ślepego, inwestorskiego oraz przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

 1. Szczegółowość dokumentacji budowlano-wykonawczej ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Zaproponowane w projektach rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt – pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości większej niż 5MB).
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 7. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.07.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.102.2016 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika
 w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 28.09.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

 

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

 

 

Ustroń, dn. 20.09.2016 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2016 14:30