Wynajem autokaru na wycieczki tematyczne organizowane w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia oraz transportu międzyszkolnego realizowanego na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód"

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.96.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wynajem autokaru na wycieczki tematyczne organizowane w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia oraz transportu międzyszkolnego realizowanego na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej - wynajem autokaru na wycieczki tematyczne organizowane w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia oraz transportu międzyszkolnego realizowanego na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód".

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Łowcy Naukowych Przygód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny); Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej - wynajem autokaru na wycieczki tematyczne organizowane w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia oraz transportu międzyszkolnego realizowanego na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód", polegający na:

1)wynajmie autokaru na wycieczkę tematyczną do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wraz z kierowcą, zgodnie z poniższym opisem:

a)trasa jednego przejazdu: Ustroń – Warszawa- Centrum Nauki Kopernik – Ustroń,

b)długość jednego przejazdu: 1000 km,

c)ilość przejazdów na trasie wymienionej w lit. a: 2 przejazdy, z czego:

 • pierwszy przejazd zostanie wykonany w roku szklonym 2016/2017,
 • drugi przejazd zostanie wykonany w roku szkolnym 2017/2018.

d)transport (jednorazowo) max. 50 osób, tj. uczniów i uczennic wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ustroniu,

e)miejsce podstawienia autokaru, tj. miejsce wyjazdu i powrotu: Szkoła Podstawowa Nr 3 i/lub Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu;

2)wynajmie autokaru na wycieczkę tematyczną do Ogrodu doświadczeń w Krakowie oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej, wraz z kierowcą, zgodnie z poniższym opisem:

a)trasa jednego przejazdu:

Ustroń – Kraków - Ogród doświadczeń - Muzeum Inżynierii Miejskiej – Ustroń,

b)długość jednego przejazdu: 300 km,

c)ilość przejazdów na trasie wymienionej w lit. a: 2 przejazdy, z czego:

 • pierwszy przejazd zostanie wykonany w roku szklonym 2016/2017,
 • drugi przejazd zostanie wykonany w roku szkolnym 2017/2018.

d)Transport (jednorazowo) max. 50 osób, tj. uczniów i uczennic wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ustroniu,

e)miejsce podstawienia autokaru, tj. miejsce wyjazdu i powrotu: Szkoła Podstawowa Nr 3 i/lub Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu;

3)wynajmie autokaru na wycieczkę tematyczną do Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, wraz z kierowcą, zgodnie z poniższym opisem:

a)trasa jednego przejazdu:

Ustroń – Chorzów – Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – Ustroń,

b)długość jednego przejazdu: 200 km,

c)ilość przejazdów na trasie wymienionej w lit. a: 2 przejazdy, z czego:

 • pierwszy przejazd zostanie wykonany w roku szklonym 2016/2017,
 • drugi przejazd zostanie wykonany w roku szkolnym 2017/2018.

d)Transport (jednorazowo) max. 50 osób, tj. uczniów i uczennic wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ustroniu,

e)miejsce podstawienia autokaru, tj. miejsce wyjazdu i powrotu: Szkoła Podstawowa Nr 3 i/lub Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu;

4)Transporcie międzyszkolnym, zgodnie z poniższym opisem:

a)Transport międzyszkolny (jednorazowo) max. 9 osób, tj. uczniów i uczennic wraz
z opiekunem na zajęcia matematyczne zespołu międzyszkolnego SP3 i SP6 (kółko matematyczne),

 • trasa jednego przejazdu: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu – Szkoła Podstawowa Nr 3
  w Ustroniu – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu,
 • długość jednego przejazdu: 20 km,
 • ilość przejazdów na trasie wymienionej w lit. a: 58,  z czego:
 • w roku szkolnym 2016/2017 zostanie wykonanych średnio 29 przejazdów,
 • w roku szkolnym 2017/2018 zostanie wykonanych średnio 29 przejazdów,
 • miejsce podstawienia pojazdu typu bus, tj. miejsce wyjazdu i powrotu: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu;

b)Transport międzyszkolny (jednorazowo) max. 9 osób, tj. uczniów i uczennic wraz
z opiekunem na zajęcia przyrodnicze zespołu międzyszkolnego SP3 i SP6 (kółko przyrodnicze),

 • trasa jednego przejazdu: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ustroniu – Szkoła Podstawowa Nr 6
  w Ustroniu – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ustroniu,
 • długość jednego przejazdu: 20 km,
 • ilość przejazdów na trasie wymienionej w lit. a: 58,  z czego:
 • w roku szkolnym 2016/2017 zostanie wykonanych średnio 29 przejazdów,
 • w roku szkolnym 2017/2018 zostanie wykonanych średnio 29 przejazdów,
 • miejsce podstawienia pojazdu typu bus, tj. miejsce wyjazdu i powrotu: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ustroniu;

2.Terminy przejazdów, o których mowa w ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4 zostaną szczegółowo określone w harmonogramie wyjazdów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wyjazdów z min. jednodniowym wyprzedzeniem.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy (załącznik B).

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV)

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów);

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego;

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą;

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą;

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługę o charakterze i zakresie podobnym do niniejszego zamówienia o wartości minimum 5.000,00 zł brutto.

Kryteria porównania i oceny ofert:

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:

Cena - waga 100%,

Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru:

 

C = (Cmin / Cof) x 100 pkt.

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w danym kryterium,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Cof – cena badanej oferty.

 

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Magdalena Kozłowska e-mail: magdalena.kozlowska@um.ustron.pl

                Agata Markiewicz e-mail: agata.markiewicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.104.2016 – Wynajem autokaru na wycieczki tematyczne organizowane w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia oraz transportu międzyszkolnego realizowanego na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód"

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 28.09.2016 r. do godz. 10:00.

 

 

Ustroń, dn. 20.09.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wynajem autokaru na wycieczki tematyczne organizowane w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia oraz transportu międzyszkolnego realizowanego na potrzeby warsztatów organizowanych w ramach nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w ramach projektu pn. "Łowcy naukowych przygód"
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2016 14:33