Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.105.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I ETAPU robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”.

Zakres zadania obejmuje przebudowę konstrukcji więźby dachowej w celu realizacji wejścia na planowaną platformę dla osób niepełnosprawnych oraz dostawę i montaż stolarki dachowej: 12 szt. okien dachowych (78x160 cm), 2 szt. klap dymowych (łączna powierzchnia czynna 1,36 m2), 1 szt. wyłazu dachowego.

Szczegółowy zakres zadań opisany został w przedmiarze robót ETAP I (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty) oraz w projekcie budowlano-wykonawczym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zdania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Dorota Fijak e-mail: dorota.fijak@um.ustron.pl

Jarosław Pobożny e-mail: jaroslaw.pobozny@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.105.2016 – Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I"

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 03.10.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 


Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 23.09.2016 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły – ETAP I
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2016 13:11