Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.107.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na modernizacji nawierzchni ulicy Widokowej na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta.

2.Zakres zadania obejmuje:

  1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  2. wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm,
  3. wyrównanie podbudowy materiałem kamiennym,
  4. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca 4cm i ścieralna 3cm,
  5. uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót oraz w ogólnych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Druki wniosków zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz

  e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.107.2016 – Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 03.10.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

 

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 23.09.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja nawierzchni ul. Widokowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2016 13:19