OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.108.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano–wykonawczego instalacji fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"

2.Szczegółowy zakres przedstawiono w załączonym programie funkcjonalno- użytkowym oraz w audycie elektryczno-energetycznym.

3.Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie mapy do celów projektowych i wszelkich uzgodnień z Zakładem Energetycznym wraz z wykonaniem aktualnego Audytu Energetycznego.

  1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
  2. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt – pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).

6.Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z założeniami i wytycznymi dla projektów OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii i obowiązującym stanem prawnym.

  1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
  3. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Dorota Fijak e-mail: dorota.fijak@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:

  1. złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym oraz złożenie kosztorysów, specyfikacji u zamawiającego – do 20.01.2017 roku
  2. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do 27.03.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.108.2016 – Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 03.10.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 23.09.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Pijalnia wód (projekt)"
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:23.09.2016 14:06
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:26.10.2016 14:06