SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl. CPV 453111100-1, 453111200-2

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Akacjowej w Ustroniu

Miejsce wykonywania Ustroń ul. Akacjowa

Wielkość lub zakres zamówienia:

Montaż słupów oświetleniowych pojedynczych sztuk 11.

Budowa napowietrznej linii oświetleniowej (przewody izolowane) ulicy Akacjowej w Ustroniu długości około 642 mb.

Montaż punktów oświetleniowych sztuk 15

Demontaż słupów drewnianych sztuk 6

Demontaż przewodu AFL na długości około 960 mb.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w kosztorysie ślepym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

W cenie oferty należy uwzględnić:

- pełną obsługę geodezyjną zadania począwszy od wytyczenia w terenie a skończywszy na inwentaryzacji wykonanych robót;

- sprawdzenie obiegu oświetleniowego, badanie odcinka linii kablowej, badanie skuteczności zerowania oraz wyłączenia napięcia wraz z dopuszczeniem do robót przez Zakład Energetyczny Cieszyn

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: trzy tygodnie od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0,00 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (budowa lub remont oświetlenia) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 20.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat. Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 20.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac” Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Personel – wykonawca musi dysponować osobami z odpowiednimi uprawnieniami dla przedmiotu zamówienia i zdolnymi wykonać terminowo zamówienie Kadra kierownicza – wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnioną do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia uprawnienia budowlane o specjalności elektrycznej). Sprzęt – wykonawca musi posiadać niezbędny potencjał techniczny w celu terminowego wykonania zamówienia. Termin płatności faktury - 14 dni. Gwarancja na wykonane prace budowlane nie może być krótsza niż 36 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: dostępne do 07.11.2005, cena specyfikacji 10 PLN

Termin składania ofert: 07.11.2005 godzina 10:00 lok. 33

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.11.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1  Data ogłoszenia: 21.10.2005r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Akacjowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:13.09.2005 16:21
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:02.11.2005 13:17