OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl. CPV 453111100-1, 453111200-2

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Sosnowej w Ustroniu

Miejsce wykonywania Ustroń ul. Sosnowa

Wielkość lub zakres zamówienia:

Budowa kablowej linii oświetleniowej ulicy Sosnowej w Ustroniu długości około 276 mb.

Montaż czterech stalowych słupów oświetleniowych.

Montaż czterech opraw oświetleniowych z lampami sodowymi.

Ułożenie w wykopie bednarki ocynkowanej dla uziemienia stalowych słupów oświetleniowych.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: cztery tygodnie od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0,00 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (budowa lub remont oświetlenia) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 20.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat.

Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 20.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

Personel – wykonawca musi dysponować osobami z odpowiednimi uprawnieniami dla przedmiotu zamówienia i zdolnymi wykonać terminowo zamówienie

Kadra kierownicza – wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnioną do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia uprawnienia budowlane o specjalności elektrycznej).

Sprzęt – wykonawca musi posiadać niezbędny potencjał techniczny w celu terminowego wykonania zamówienia.

Termin płatności faktury - 28 dni.

Gwarancja na wykonane prace budowlane nie może być krótsza niż 36 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert: Cena - 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 30.09.2005, cena specyfikacji 10 PLN

Termin składania ofert: 30.09.2005 godzina 10:00 lok. 33

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.09.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1  Data ogłoszenia: 13.09.2005r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Sosnowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:13.09.2005 16:22
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:05.10.2005 11:36