Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.ustron.bip.info.pl


Ogłoszenie nr 323075 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

Ustroń: Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń, krajowy numer identyfikacyjny 7218234400000, ul. Rynek  1, 43450   Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, e-mail , faks 0-33 857 93 30. 
Adres strony internetowej (URL): www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.ustron.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.ustron.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Pisemnie
Adres: 
Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 (biuro podawcze - nr 2)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej 
Numer referencyjny: ZP.271.1.28.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą z wyłączeniem zbiornika p. poż. w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej”. Zakres zamówienia obejmuje: budowę budynku wraz z instalacjami, przyłączami mediów, układem komunikacyjnym, zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania zbiornika p.poż. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. Wykonawca we własnym zakresie zapewni zasilanie w energię elektryczną placu budowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45211340-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/08/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.500.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 1.200.000,00 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane o wartości min. 3.000.000,00 zł netto każda, obejmujące każda swoim zakresem wykonanie obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 4.000m3 zrealizowanego „na gotowo” z instalacjami i przyłączami. UWAGI: - Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. - Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. - W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej: a) jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, b) jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (wod.kan), c) jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2. SIWZ. 4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 5. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko – Biała – z dopiskiem: Wadium – Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta Ustroń. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”] 9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Okres gwarancji na przedmiot umowy

10

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących zadania objęte przedmiotem zamówienia

15

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem wykonania zamówienia

15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty z zastrzeżeniem ust.2. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, b) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, d) konieczności wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót. e) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie: a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. W przypadkach określonych lit. a-c Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 3) Zmiany wysokości płatności pośrednich, o których mowa w § 5 ust. 4 projektu umowy 4) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.). 5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 6) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7) Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 28/10/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2016 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
01.12.2016 14:59 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
01.12.2016 14:59 Dodano załącznik "ZP.272.1.28.2016_ Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
21.11.2016 14:20 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
21.11.2016 14:19 Dodano załącznik
"ZP.271.1.28.2016_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"

(Józef Kuczera)
28.10.2016 11:07 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
28.10.2016 11:07 Dodano załącznik
"ZP.271.1.28.2016_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf"

(Józef Kuczera)
24.10.2016 11:27 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
24.10.2016 11:26 Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016_Pytania i
odpowiedzi.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:15 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
13.10.2016 14:14 Dodano załącznik "PR_Instalacje Sanitarne_przyłącze woda
z wyłączeniem zbiornika p.poż..pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:11 Dodano załącznik "E-10.3.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 14:09 Dodano załącznik "USTROŃ_ZAŁĄCZNIK NR 1 - zestawienie
powierzchni.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:09 Dodano załącznik "Architektura i konstrukcja_OT.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:09 Dodano załącznik "22_detal_nawiew do kotłów.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:08 Dodano załącznik "21_detal - okap.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:08 Dodano załącznik "20_detal - aranżacja łazienki dla
niepełnosprawnych.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:08 Dodano załącznik "19_Detal_balustrada Potre-Fenetre.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:08 Dodano załącznik "18_detal - balustrada klatki
schodowej.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:08 Dodano załącznik "17_detal - mała architektura.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:08 Dodano załącznik "16_detal - altana śmietnikowa.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:07 Dodano załącznik "15_detal - nawierzchnie.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:07 Dodano załącznik "14_detal - daszek nad wejściem.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:07 Dodano załącznik "13_Stolarka_okienna.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:07 Dodano załącznik "12_Stolarka_drzwiowa.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:07 Dodano załącznik "11_elewacje_północna_południowa.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:07 Dodano załącznik "10_elewacje_wschodnia_zachodnia.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:06 Dodano załącznik "09_przekroje.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:06 Dodano załącznik "08_Dach.PDF" (Józef Kuczera)
13.10.2016 14:02 Dodano załącznik "07_Więźba.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:02 Dodano załącznik "06_II_Piętro.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:02 Dodano załącznik "06_II piętro.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:02 Dodano załącznik "05_I_Piętro.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:01 Dodano załącznik "05_I piętro.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:01 Dodano załącznik "04_Parter.PDF" (Józef Kuczera)
13.10.2016 14:01 Dodano załącznik "03_zagospodarowanie PW_200.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:01 Dodano załącznik "02_zagospodarowanie PB_500.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:01 Dodano załącznik "01_lokalizacja.PDF"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:00 Dodano załącznik "KW-09 WIEŃCE, DETALE ZBROJENIA +ŻEBER
STROPOWYCH-RYS. 01.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:00 Dodano załącznik "KW-08 ZBROJENIE BELEK I SŁUPÓW_V2-RYS.
01.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:00 Dodano załącznik "KW-07 ZBROJENIE SCHODÓW-RYS. 01.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:00 Dodano załącznik "KW-06 SCHEMAT STROPU NAD 2.
PIĘTREM-RYS. 01.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:00 Dodano załącznik "KW-05 SCHEMAT STROPU NAD 1.
PIĘTREM-RYS. 01.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 14:00 Dodano załącznik "KW-04 SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM-RYS.
01.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:59 Dodano załącznik "KW-03 ZBROJENIE GÓRJNE PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:59 Dodano załącznik "KW-02_ZBROJENIE DOLNE PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:59 Dodano załącznik "KW-01 SCHEMAT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:59 Dodano załącznik "E-15.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:59 Dodano załącznik "E-14.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:59 Dodano załącznik "E-13.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:58 Dodano załącznik "E-12.4.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:58 Dodano załącznik "E-12.3.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:58 Dodano załącznik "E-12.2.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:58 Dodano załącznik "E-12.1.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:58 Dodano załącznik "E-11.3.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:57 Dodano załącznik "E-11.2.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:57 Dodano załącznik "E-11.1.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:57 Dodano załącznik "E-10.2.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:57 Dodano załącznik "E-10.1.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:57 Dodano załącznik "E-9.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:57 Dodano załącznik "E-8.4.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:56 Dodano załącznik "E-8.3.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:56 Dodano załącznik "E-8.2.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:56 Dodano załącznik "E-8.1.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:56 Dodano załącznik "E-7.2.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:56 Dodano załącznik "E-7.1.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:56 Dodano załącznik "E-6.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:56 Dodano załącznik "E-5.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:55 Dodano załącznik "E-4.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:55 Dodano załącznik "E-3.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:55 Dodano załącznik "E-2.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:55 Dodano załącznik "E-1.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:55 Dodano załącznik "E-0 - OT.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:55 Dodano załącznik "przyłacze wody_warunki i
uzgodnienia.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:54 Dodano załącznik "przyłacze wody_szczegół zestawyu
wodomierzowego.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:54 Dodano załącznik "przyłacze wody_schemat włączenia.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:49 Dodano załącznik "przyłącze wody_PZT.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:49 Dodano załącznik "przyłącze wody _OT.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:48 Dodano załącznik "przyłacze wody_profil przyłącza.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:48 Dodano załącznik "przyłacze wody_ochrona p.poż..pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:48 Dodano załącznik "przyłącze KS_warunki techniczne i
uzgodnienia.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:48 Dodano załącznik "przyłącze KS_uzgodnienie projektu
technicznego.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:45 Dodano załącznik "przyłącze KS_Tegra 600.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:45 Dodano załącznik "przyłącze KS_szczegół studni.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:45 Dodano załącznik "przyłącze KS_PZT.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:45 Dodano załącznik "przyłącze KS_profil.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:45 Dodano załącznik "przyłącze KS_OT.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:44 Dodano załącznik "przyłącze KD_warunki i
uzgodnienia.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:41 Dodano załącznik "przyłącze KD_profil.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:40 Dodano załącznik "przyłacze KD_Tegra_425.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:39 Dodano załącznik "przyłacze KD_PZT_kd.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:39 Dodano załącznik "przyłacze KD_OT.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:38 Dodano załącznik "wod-kan_parter.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:37 Dodano załącznik "wod-kan_OT.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:37 Dodano załącznik "wod-kan_II p.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:37 Dodano załącznik "wod-kan_I p.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:37 Dodano załącznik "CO_Parter.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:37 Dodano załącznik "CO_OT.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:37 Dodano załącznik "CO_II Piętro.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:36 Dodano załącznik "CO_I Piętro.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:32 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_legenda.jpg"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:31 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_P-5.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:31 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_P-2,4.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:31 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_P-1,3.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:31 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_Mapa dok.jpg"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:31 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_geolog.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:31 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_6.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:30 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_5.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:30 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_4.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:30 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_3.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:30 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_2.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:30 Dodano załącznik "opinia geotechnicza_1.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:30 Dodano załącznik "ST_przyłącze woda.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:29 Dodano załącznik "ST_przyłącze woda - Strona
tytułowa.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:29 Dodano załącznik "ST_przyłącze KS.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:29 Dodano załącznik "ST_przyłącze KD.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:29 Dodano załącznik "ST_przyłącze KD - Strona
tytułowa.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:29 Dodano załącznik "ST_I_wod-kan.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:29 Dodano załącznik "ST_I_wod-kan - Strona tytułowa.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:29 Dodano załącznik "ST_co.pdf" (Józef Kuczera)
13.10.2016 13:28 Dodano załącznik "ST_E5 - okablowanie strukturalne.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:28 Dodano załącznik "ST_E4 - instalacje odgromowe.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:28 Dodano załącznik "ST_E3 - tablice rozdzielcze.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:28 Dodano załącznik "ST_E2 - wewnętrzne.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:28 Dodano załącznik "ST_E1- zewnętrzne.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:28 Dodano załącznik "ST_E0_strona tyt.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:28 Dodano załącznik "ST_Ogólnobudowlana.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:26 Dodano załącznik "Przedmiar robót_Instalacje
Sanitarne_wod-kan.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:26 Dodano załącznik "Przedmiar robót_Instalacje
Sanitarne_przyłącze KS.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:26 Dodano załącznik "Przedmiar robót_Instalacje
Sanitarne_przyłącze KD.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:26 Dodano załącznik "Przedmiar robót_Instalacje
Sanitarne_c-o.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:25 Dodano załącznik "Przedmiar robót_Instalacje
Elektryczne.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:25 Dodano załącznik "Przedmiar robót_Branża Budowlana.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:24 Dodano załącznik "ZP.272.1.28.2016- Załącznik nr 7 do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:24 Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016 - Załączniki nr
2,3,5,6 do SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:24 Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016 - Załącznik nr 4 do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:24 Dodano załącznik "ZP.271.1.28.2016 - SIWZ.pdf"
(Józef Kuczera)
13.10.2016 13:17 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)