OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.120.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicy Lipowej w Ustroniu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa”.

2.Zakres zadania obejmuje:

  1. Budowę kablowej linii oświetlenia zewnętrznego - 3 słupy /89(121)m
  2. Montaż opraw oświetleniowych na słupie – 3kpl.
  3. Wykonanie uziemienia RU≤2Ω / bednarka FEZN 25x4 - 2kpl – 98m

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie budowalno-wykonawczym, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Janina Korcz, e-mail: janina.korcz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 05.12.2016 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.120.2016 – Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 04.11.2016 r. do godz. 14:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

 

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 28.10.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:28.10.2016 09:24
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:25.11.2016 08:55