OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.122.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”.

Zakres zadania obejmuje:

  1. Demontaż istniejącej wykładziny PCV,
  2. Demontaż płyt wiórowych w pomieszczeniu głównym biblioteki,
  3. Wykonanie wylewek posadzkowych i samopoziomujących w pomieszczeniach (w celu wyrównania poziomów w pomieszczeniach),
  4. Montaż nowej wykładziny PCV wraz z cokolikiem z listew PCV lub z wykładziny.

Szczegółowy zakres zadań opisany został w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty) oraz w projekcie budowlano-wykonawczym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zdania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Dorota Fijak e-mail: dorota.fijak@um.ustron.pl

Jarosław Pobożny e-mail: jaroslaw.pobozny@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 09.12.2016 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.122.2016 – Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 10.11.2016 r. do godz. 14:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

 

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 03.11.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu przy ul. Rynek 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:03.11.2016 07:51
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:25.11.2016 10:55