OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl. CPV 45.22.11.13-7 Mosty dla pieszych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie kładki dla pieszych w ciągu ulicy Wierzbowej w Ustroniu

Miejsce wykonywania Ustroń ul. Wierzbowa

Wielkość lub zakres zamówienia:

Wykonanie kładki dla pieszych w km 1 + 375

Rozebranie istniejącego obiektu mostowego w km 1 + 372

Wykonanie regulacji koryta potoku Bładniczka w km 1 + 364 – 1 + 386.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w kosztorysie ślepym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: osiem tygodni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0,00 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (budowa lub remont mostów lub kładek) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 50.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat.

Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

Personel – wykonawca musi dysponować osobami z odpowiednimi uprawnieniami dla przedmiotu zamówienia i zdolnymi wykonać terminowo zamówienie

Kadra kierownicza – wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnioną do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia uprawnienia budowlane o specjalności mostowej).

Sprzęt – wykonawca musi posiadać niezbędny potencjał techniczny w celu terminowego wykonania zamówienia.

Termin płatności faktury - 28 dni.

Gwarancja na wykonane prace budowlane nie może być krótsza niż 36 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert: Cena - 95% Gwarancja 5 %.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 10.10.2005, cena specyfikacji 10 PLN

Termin składania ofert: 10.10.2005 godzina 10:00 lok. 33

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.10.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1  Data ogłoszenia: 23.09.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie kładki dla pieszych w ciągu ulicy Wierzbowej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:23.09.2005 15:50
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:23.09.2005 15:50