OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.124.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniami dla obsługi parkingu, stacji rowerowej, pomieszczenia usługowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń” z uwzględnieniem miejsca na stację rowerową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.

2.Założenia projektowe:

 1. lokalizacja budynku na działce nr 5014/64, obręb Ustroń przy ul. Nadrzecznej sąsiedztwie budowanego obecnie parkingu;
 2. budynek powinien być zaprojektowany w kontekście otoczenia i musi być ciekawy architektonicznie;
 3. budynek powinien być zgodny z uzyskanymi warunkami zabudowy;
 4. budynek powinien zawierać następujące funkcje:
 1. toaleta ogólnodostępna zawierająca: 4 kabiny WC, 1 kabina prysznicową dla kobiet, 2 kabiny WC, 1 kabina prysznicową, 2 pisuary dla mężczyzn, 1 kabina WC przystosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie przebieralni w tym przystosowane dla małych dzieci, pomieszczenie dla obsługi toalety;
 2. pomieszczenie dla obsługi parkingu;
 3. pomieszczenie dla obsługi stacji rowerowej;
 4. pomieszczenie dla drobnej usługi;

5)budynek powinien być zaprojektowany w sposób oszczędny uwzględniając jednocześnie zastosowanie materiałów o dużej trwałości;

 1. budynek powinien być wyposażony we wszystkie wymagane przyłącza i instalacje, a w szczególności:

a)elektryczną i oświetlenia terenu, monitoring,

b)odgromową,

c)kanalizacyjną, wodną,

 1. gazową,

e)odprowadzenia wód opadowych.

3.Zakres zamówienia obejmuje:

 1. uzyskanie mapy do celów projektowych;
 2. wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (w niezbędnym zakresie);
 3. wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego;
 4. opracowanie materiałów do uzyskania stosownej decyzji ustalającej warunki zabudowy wraz z jej uzyskaniem;
 5. wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę;
 6. opracowanie projektów branżowych wewnętrznych;
 7. opracowanie projektów przyłączy do budynku;
 8. opracowanie charakterystyki energetycznej;
 9. opracowanie projektów budowlano-wykonawczych;
 10. opracowanie projektu zagospodarowania uwzględniając miejsce na multimedialny przystanek rowerowy;
 11. opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysami inwestorskimi dla wszystkich branż wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów;
 12. opracowanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót;
 13. opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 14. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania według potrzeb wynikających z postępu robót, jednak nie rzadziej niż co dwa tygodnie oraz na każde wezwanie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, dokonane telefonicznie lub e-mailem, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem. Wykonawca sprawujący nadzór autorski, przewidywany termin pobytu na budowie będzie uzgadniał telefonicznie lub e-mailem ze wskazanym przedstawicielem Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy. Nadzór autorski powinien być pełniony osobiście przez projektanta.
 1. Szczegółowość projektów budowlano-wykonawczych ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Opracowywany projekt będzie na bieżąco uzgadniany przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca na każdym etapie ma obowiązek otrzymania zatwierdzenia tego etapu przez Zamawiającego.
 3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty – po pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz zbiorcze zestawienie kosztów – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015r., poz.1422), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129).
 5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 7. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.
 8. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
 1. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z kompleksowym opracowaniem projektowym,
 2. wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualnego uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
 3. uzgadniania z zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
 4. czuwania, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
 5. udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiającego (w przypadku takiej konieczności),
 6. w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowania parametry tych materiałów i urządzeń,
 7. oceny wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,
 8. udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych obiektu,
 9. udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowych w czasie wykonywania robót budowlanych potwierdzających zgodę wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:
 1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
 2. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują.

 

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Dorota Fijak e-mail: dorota.fijak@um.ustron.pl,

Jarosław Pobożny e-mail: jaroslaw.pobozny@um.ustron.pl,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14.04.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.124.2016 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 22.11.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 14.11.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku toalety publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:14.11.2016 13:59
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:30.11.2016 12:52