Stan: Ze względu na brak wskazania miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję - pozostawiono petycję bez rozpoznania. Art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw.z art. 7 ust. 1  Ustawy o petycjach

 

From: szumski@oficjalnastrona.pl [mailto:szumski@oficjalnastrona.pl
Sent: Monday, October 31, 2016 10:43 AM
Subject: SCALANIE GRUNTÓW - ZAGROŻENIA ! ( PETYCJA )
Importance: High

 

Do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego

PETYCJA

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

Treść dokumentu:

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w interesie publicznym, wnoszę petycję do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Przedmiotem petycji są wartości wymagające szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tytuł petycji:

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

Treść petycji:

W związku z naborem wniosków w ramach tzw. Programu "Rozwoju" Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) na kontrowersyjny proceder: „SCALANIE GRUNTÓW”, zwany również podstępnie i przewrotnie: „ODNOWĄ WSI, NOWYMI PERSPEKTYWAMI DLA ROZWOJU WSI, KOMASACJĄ, KONSOLIDACJĄ GRUNTÓW, WYMIANĄ GRUNTÓW oraz tzw. „Wsparciem na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

składamy petycję o:

umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

Kilka banerów w zależności od układu Państwa Strony do wyboru w załączeniu.

Link:

http://www.komasowani.pl/

Petycja ma charakter niekomercyjny, non profit  i jest pro publico bono.

Przesyłamy Państwu ponadto, ku przestrodze i jako przykład ZŁYCH PRAKTYK, opracowanie podsumowujące pierwsze karygodnie przeprowadzane "SCALENIA GRUNTÓW" w Wielkopolsce:

http://www.strzalkow.pl/komasowani.mp4

lub

http://www.strzalkow.pl/komasowani.avi

Scalanie gruntów jest koniem trojańskim dla CETA, TTIP, GMO oraz wielkopowierzchniowej wyprzedaży-grabieży Polskiej Ziemi, nie w formie okruchów ale wielkich kawałków "POLSKIEGO TORTU".

Miejcie Państwo na względzie stanowisko waszych wyborców, którzy w zdecydowanej większości bardzo negatywnie mogą ocenić tę próbę zawłaszczenia ich własności, ukrytą podstępnie i przewrotnie pod oficjalnymi hasłami tzw. "poprawy warunków gospodarowania".

Liczne skargi, zastrzeżenia oraz sprawy prowadzone to tej pory min. przez Prokuraturę, Policję, Samorządowe Kolegia Odwoławcze oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne, w obecnie trwających "scaleniach gruntów", świadczą o zupełnie odmiennych konsekwencjach, niż przedstawiają to oficjalnie zainteresowani beneficjenci i decydenci w sprawie scalania gruntów.

Skutki scalania gruntów do tej pory w zdecydowanej większości znanych nam przypadków są negatywne.

Mamy nadzieją, że Państwo będąc zobowiązani prawnie do przeciwdziałania hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg, wniosków i petycji lub dostarczania informacji do publikacji w granicach prawem dozwolonych, odpowiecie pozytywnie na petycję i umieścicie na swoich stronach wybrany baner wraz z linkiem: http://www.komasowani.pl/

 

Z poważaniem

Andrzej szumski

Nieformalne Towarzystwo

Osób Poszkodowanych

Scalaniem Gruntów

KOMASOWANI.PL

 

Działamy m.in. na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ("Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."),

art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego gdzie Ustawodawca zachęca do aktywności obywatelskiej,

"Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych m. in.: w art. 225 KPA:

"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku."

--- 

Wymogi art. 4 ust. 2 pkt ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach:

1)  oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

2)  adresu do korespondencji: szumski@oficjalnastrona.pl ( Wnioskuję o korespondencję elektroniczną w tej sprawie. )

3)  oznaczenie adresata petycji: Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (zgodnie z adresacją niniejszego dokumentu)

4)  wskazanie przedmiotu petycji:

Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

5) adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję: szumski@oficjalnastrona.pl

Przypominamy, na podstawie art. 8. wspomnianej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., że petycja (odwzorowanie cyfrowe - skan), data jej złożenia jak i informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz odpowiedź (w ustawowym terminie) powinny zostać niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej JST.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:14.11.2016 14:52
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:09.01.2017 14:22