OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr G1.ZP.271.3.02.2016

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Partyzantów 2A

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Gimnazjum nr 1 w Ustroniu elektronicznych kart podarunkowych do zrealizowania w punktach handlowych na terenie minimum Powiatu Cieszyńskiego, w następujących rodzajach i wartościach:

  1. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 720 PLN w ilości 2 sztuk
  2. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 730 PLN w ilości 12 sztuk
  3. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 740 PLN w ilości 25 sztuk

 

Wymagany okres ważności kart podarunkowych: minimum 24 miesiące. Karty podarunkowe powinny mieć możliwość ponownego doładowania w dowolnym czasie przez posiadacza karty.

Wykonawca nie obciąża Zamawiającego dodatkowymi kosztami administracyjnymi.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Woźniak tel. 33 8545-662

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 09.12.2016 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs G1.ZP.271.3.02.2016 – Dostawa elektronicznych kart podarunkowych
dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 29.11.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

KRYTERIUM 1

Cena oferty – łączna cena brutto, za dostawę wszystkich kart podarunkowych.

CENA 90 %. W tym kryterium wykonawca może uzyskać max 90 punktów.

W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = cena najniższa / cena badana x 100 punktów x 90%

KRYTERIUM 2

Dostępność sieci dla elektronicznych kart podarunkowych – rozumiana jako suma punktów handlowych honorujących elektroniczne karty podarunkowe na terenie Powiatu Cieszyńskiego wymienionych w formularzu – Lista Punktów Handlowych honorujących elektroniczne karty podarunkowe

DOSTĘPNOŚĆ SIECI DLA ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH 10%. W tym kryterium wykonawca może max uzyskać 10 punktów.

W kryterium „dostępność sieci dla elektronicznych kart podarunkowych” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = dostępność sieci badana / dostępności sieci najwyższa x 100 punktów x 10%

 

OCENA OFERTY = KRYTERIUM 1 + KRYTERIUM 2

 

 

Ustroń, dn. 21.11.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:21.11.2016 14:41
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:19.12.2016 12:22