OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP2.ZP.271.3.01.2016

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 31

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu elektronicznych kart podarunkowych do zrealizowania w punktach handlowych na terenie minimum Powiatu Cieszyńskiego, w następujących rodzajach i wartościach:

  1. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 270 PLN w ilości 7 sztuk
  2. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 310 PLN w ilości 17 sztuk
  3. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 340 PLN w ilości 16 sztuk
  4. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 350 PLN w ilości 18 sztuk
  5. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 390 PLN w ilości 16 sztuk
  6. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 440 PLN w ilości 9 sztuk
  7. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 490 PLN w ilości 17 sztuk

 

Wymagany okres ważności kart podarunkowych: minimum 24 miesiące.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Grażyna Tekielak tel. 33 854 35 63

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 09.12.2016 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs SP2.ZP.271.3.01.2016 – Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej
 nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 29.11.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

KRYTERIUM 1

Cena oferty – łączna cena brutto, za dostawę wszystkich kart podarunkowych.

CENA 90 %. W tym kryterium wykonawca może uzyskać max 90 punktów.

W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = cena najniższa / cena badana x 100 punktów x 90%

 

KRYTERIUM 2

Dostępność sieci dla elektronicznych kart podarunkowych – rozumiana jako suma punktów handlowych honorujących elektroniczne karty podarunkowe na terenie Powiatu Cieszyńskiego wymienionych w formularzu – Lista Punktów Handlowych honorujących elektroniczne karty podarunkowe

DOSTĘPNOŚĆ SIECI DLA ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH 10%. W tym kryterium wykonawca może max uzyskać 10 punktów.

W kryterium „dostępność sieci dla elektronicznych kart podarunkowych” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = dostępność sieci badana / dostępności sieci najwyższa x 100 punktów x 10%

 

 

OCENA OFERTY = KRYTERIUM 1 + KRYTERIUM 2

 

 

Ustroń, dn. 21.11.2016 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:21.11.2016 14:57
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:19.12.2016 12:19