Ustroń, dn. 8 grudnia 2016 r.

IGG.6721.00001.2016.JGA

 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr XIX/213/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz uchwały nr XXI/236/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016 r. dotyczących przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa. Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest na załączniku graficznym do uchwały nr XIX/213/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 30 grudnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪    w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustroń.

 

                                                                                              

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:08.12.2016 08:40
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:03.01.2017 00:00