OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.125.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy ulicy Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową.

2.Założenia projektowe:

 1. Klasa drogi L – lokalna
 2. Chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m
 3. Długość odcinka ok. 100 m

3.Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi,
 2. Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów,
 3. Sporządzenie opinii geologicznej,
 4. Opracowanie planu zagospodarowania terenu,
 5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - część drogowa,
 6. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego - kanalizacja deszczowa,
 7. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
 8. Wykonanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
 9. Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu i na czas budowy,
 10. Wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew,
 11. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 12. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 13. Opracowanie kosztorysów ślepych, inwestorskich i przedmiarów robót,
 14. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.
 1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt – pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
 3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Dz.U.2016.290), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 6. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.08.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.125.2016 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową"

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 16.12.2016 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 08.12.2016 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy ul. Wczasowej w rejonie skrzyżowania z ul. Turystyczną w Ustroniu w zakresie budowy chodnika z kanalizacją deszczową
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:08.12.2016 11:35
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.01.2017 08:55