OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr XIX/212/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria, obejmującego obszar oznaczony na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 30 grudnia 2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪    w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustroń.

 

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:08.12.2016 14:24
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:03.01.2017 00:00