Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.ustron.bip.info.pl


Ogłoszenie nr 376766 - 2016 z dnia 2016-12-30 r.

Ustroń: Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń, krajowy numer identyfikacyjny 7218234400000, ul. Rynek  1, 43450   Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, e-mail zamowieniapubliczne@ustron.pl, faks 0-33 857 93 30.
Adres strony internetowej (URL): www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.ustron.bip.info.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.ustron.bip.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 (biuro podawcze - nr 2)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Numer referencyjny: ZP.271.1.31.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz z chodnikami, podjazdem dla niepełnosprawnych oraz elementami małej architektury w Ustroniu przy ul. Partyzantów obejmującego działki nr 326/5, 326/3, 326/2 na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac: ustawienie urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury (ławki, kosze, tablica regulaminowa), wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefie zabaw, wykonanie strefy wejściowej z kostki betonowej, zakładanie trawników wraz z humusowaniem, a także wykonanie dojść oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w formie pochylni na gruncie od ul. Partyzantów do placu zabaw, a także wykonanie nowych kolorowych ścieżek w części adaptując istniejące. Planowany plac zabaw stanowić będzie integracyjny plac zabaw dla dzieci pełno i niepełnosprawnych. Całość zlokalizowana będzie przy istniejących ścieżkach, które zostaną wyrównane, a dwie z nich zostaną zakończona pętlą. Ze wszystkich ścieżek oraz placyku należy zdjąć asfalt i na nowej bądź starej podbudowie ułożyć kolorowe lepiszcze z kruszywem kamiennym. Przy planowanym kolorowym placyku należy ustawić dwa zestawy: integracyjny oraz rekreacyjny, natomiast dalej należy usytuować przeniesione z centralnej części zieleńca urządzenia tj. bujaki i huśtawkę. W dalszej części zieleńca w części zachodniej należy zlokalizować urządzenia dla osób niepełnosprawnych, tj. karuzela, huśtawki i trampolina. Na projektowany plac zabaw prowadzą trzy wejścia tj. od strony ul. Partyzantów dojście oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także od ścieżki prowadzącej na kładkę. Teren istniejącego plac zabaw zlokalizowany jest na działce nr 326/5, natomiast podjazd dla niepełnosprawnych oraz dojście do placu zabaw na działkach 326/3 i 326/2. Przedmiotowy teren graniczy z drogą, terenami usługowymi (boisko szkolne). Nawierzchnie bezpieczne pod urządzenia zabawowe należy wykonać z mat przerostowych o wielkości 100 x 150 cm. Grubość maty to 22 milimetry. Maty gumowe należy zainstalować bezpośrednio na nawierzchni piaszczystej lub żwirowej. Maty gumowe powinny odpowiadać europejskim normom bezpieczeństwa EN 1177. Asfalt z istniejących ścieżek należy usunąć, a po sprawdzeniu nośności podbudowy pozostawić bądź wykonać nową podbudowę pod projektowane ścieżki. Ścieżki należy wykonać z kolorowych lepiszczy. Dojścia oraz podjazd dla niepełnosprawnych, wykonać z szarej kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem. Nawierzchnię brukowaną zrealizować zgodnie z niweletą najbliższych nawierzchni. Dojścia oraz podjazd dla niepełnosprawnych należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o wym. 8x30 cm z fazą jednostronną ustawionych na ławie betonowej z oporem B-15. Podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonać na gruncie z kostki brukowej jw. o spadku max. 6%. zabezpieczony podwójnymi poręczami ze stali nierdzewnej o wysokościach dolna 75 cm, górna 90 cm. Prześwit pomiędzy poręczami 100 – 110 cm. Poręcze wysunięte na wjeździe i wyjeździe na min. 30 cm. Płaszczyzna podjazdu zabezpieczona obustronnie cokolikami o wys. 7,0 cm. Szerokość przejścia podjazdu 120 cm. Wysokość pochylni ok. 60 cm. Po zakończeniu realizacji inwestycji zniszczone w jej trakcie tereny zielone należy doprowadzić do stanu pierwotnego (tereny wokół placu zabaw) poprzez ponowne ukształtowanie, spulchnienie i obsianie trawą. Na terenie placu zabaw w trakcie realizacji inwestycji należy stosownie zabezpieczyć drzewa aby zminimalizować ich uszkodzenie. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP. Wszystkie zabawki oraz nawierzchnie na placu zabaw muszą być zgodne z normami PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót – trzy etapy (ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty), w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w projekcie. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Do postępowania przetargowego poglądowo dołączono cały projekt zagospodarowania terenu oraz przedmiar robót związanych budową placu zabaw wraz z chodnikami, podjazdem dla niepełnosprawnych oraz elementami małej architektury w Ustroniu przy ul. Partyzantów na terenie Miasta Ustroń. Zamówienia zostało podzielone na trzy części i obejmuje odpowiednio: Część nr 1: - roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów, - zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, - założenie rur ochronnych na kable elektryczne zgodnie z uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym, - demontaż istniejących urządzeń zabawowych, - rozebranie istniejącego chodnika asfaltowego, - zdjęcie humusu na wskazanej powierzchni, - wykonanie koryt pod nawierzchnie, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej , - wykonanie nawierzchni bitumicznej barwionej, - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów terenowych, - dostawa i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia (w tym zdemontowanych urządzeń), - wykonanie trawników, - uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawarty został w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarze dla części nr 1 zamówienia. Część nr 2: - roboty pomiarowe , wytyczenie obiektów, - zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, - dostawa i montaż z fundamentowaniem urządzeń zabawowych, - uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawarty został w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarze dla części nr 2 zamówienia. Część nr 3: - roboty pomiarowe , wytyczenie obiektów, - zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, - dostawa i montaż z fundamentowaniem urządzeń zabawowych, - uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zawarty został w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarze dla części nr 3 zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45212130-6
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45112000-5, 45236210-5, 43325000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 16/06/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - dla części nr 1 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 200.000,00 zł - dla części nr 2 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 150.000,00 zł - dla części nr 3 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 75.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 75.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - dla części nr 1 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitumicznych barwionych o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 lub wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 złotych brutto, 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, - dla części nr 2 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 140.000,00 złotych brutto, 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, - dla części nr 3 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 80 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 75.000,00 złotych brutto, 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2. SIWZ. 4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: a) 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100) – na część nr 1 zamówienia, b) 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100) – na część nr 2 zamówienia, c) 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) – na część nr 3 zamówienia, w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko – Biała – z dopiskiem: Wadium – Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji” – część nr 1, nr 2 lub nr 3. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 4 W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta Ustroń. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. 5 Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”] 9 Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Okres gwarancji na przedmiot umowy

20

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty z zastrzeżeniem ust.2. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, b) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, d) konieczności wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót. e) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie: a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. W przypadkach określonych lit. a-c Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji na jego koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 3) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.). 4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 5) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6) Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- roboty pomiarowe, wytyczenie obiektów, - zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, - założenie rur ochronnych na kable elektryczne zgodnie z uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym, - demontaż istniejących urządzeń zabawowych, - rozebranie istniejącego chodnika asfaltowego, - zdjęcie humusu na wskazanej powierzchni, - wykonanie koryt pod nawierzchnie, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej , - wykonanie nawierzchni bitumicznej barwionej, - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów terenowych, - dostawa i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia (w tym zdemontowanych urządzeń), - wykonanie trawników, - uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zawarty został w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarze dla części nr 1 zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212130-6, 45100000-8, 45112000-5, 45236210-5, 43325000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Okres gwarancji na przedmiot umowy

20

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- roboty pomiarowe , wytyczenie obiektów, - zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, - dostawa i montaż z fundamentowaniem urządzeń zabawowych, - uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zawarty został w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarze dla części nr 2 zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212113-6, 45100000-8, 45112000-5, 45236210-5, 43325000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Okres gwarancji na przedmiot umowy

20

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa:

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- roboty pomiarowe , wytyczenie obiektów, - zabezpieczenie istniejących drzew na czas wykonywania robót, - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych, - dostawa i montaż z fundamentowaniem urządzeń zabawowych, - uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zawarty został w projekcie technicznym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z przedmiarze dla części nr 3 zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212130-6, 45100000-8, 45112000-5, 45236210-5, 43325000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Okres gwarancji na przedmiot umowy

20

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 376766-2016 z dnia 30-12-2016 - Ustroń 
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz z chodnikami, podjazdem dla niepełnosprawnych oraz elementami małej architektury w Ustroniu przy ul. Partyzantów obejmującego działki nr 326/5, 326... 
Termin składania ofert/wniosków: 16-01-2017


Ogłoszenie nr 7165 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.

Ustroń: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 376766
Data: 30/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Krajowy numer identyfikacyjny 7218234400000, ul. Rynek  1, 43450   Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, e-mail zamowieniapubliczne@ustron.pl, faks 0-33 857 93 30. 
Adres strony internetowej (url): www.ustron.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: - dla części nr 1 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitumicznych barwionych o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 lub wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 złotych brutto, 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, - dla części nr 2 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 140.000,00 złotych brutto, 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, - dla części nr 3 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 80 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 75.000,00 złotych brutto, 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: - dla części nr 1 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni bitumicznych barwionych o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 lub wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 złotych brutto, 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, - dla części nr 2 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 140.000,00 złotych brutto, 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, - dla części nr 3 zamówienia: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum: - 1 robotę budowlaną, obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni z mat przerostowych o powierzchni nie mniejszej niż 80 m2. - 1 zamówienie obejmujące swoim zakresem roboty związane z budową lub modernizacją placu zabaw na kwotę nie mniejszą niż 75.000,00 złotych brutto, UWAGA: Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym: „remontu”, „przebudowy” albo „rozbudowy”. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał odpowiednią nawierzchnię bitumiczną barwioną/ z mat przerostowych [w zależności od części zamówienia] oraz wykonał lub zmodernizował plac zabaw w ramach odrębnych zamówień [umów], jak i łącznie w ramach jednego zamówienia [umowy] 2) dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach co najmniej jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: 1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza
W ogłoszeniu powinno być: W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ; 2. Potwierdzenie wniesienia wadium; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza 4. Formularz cenowy dla części, na którą wykonawca składa ofertę – załącznik 8A, 8B lub 8C . 5. Opis oraz fotografie lub rysunki zaoferowanych urządzeń zabawowych w danej części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/01/2017, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 23/01/2017, godzina: 10:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty (urządzenia i nawierzchnie) odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa placu zbaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2016 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.04.2017 15:26 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.04.2017 15:26 Dodano załącznik
"ZP.271.1.31.2016_Ogłoszenie_o_ponownym_wyborze_oferty.pdf"

(Józef Kuczera)
14.04.2017 15:25 Dodano załącznik
"ZP.271.1.31.2016_Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty-Celmar.p
df"

(Józef Kuczera)
20.03.2017 12:38 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
20.03.2017 12:38 Dodano załącznik
"ZP.271.1.31.2016_Zawiadomienie_o_unieważnieniu czynności
Zamawijącego.pdf"

(Józef Kuczera)
10.03.2017 13:10 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
10.03.2017 13:10 Dodano załącznik
"ZP.271.1.31.2016_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty.pdf"

(Józef Kuczera)
10.03.2017 13:09 Dodano załącznik
"ZP.271.1.31.2016_Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_nr_1.pdf
"

(Józef Kuczera)
10.03.2017 13:09 Dodano załącznik
"ZP.271.1.31.2016_Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_nr_2.pdf
"

(Józef Kuczera)
23.01.2017 13:42 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
23.01.2017 13:42 Dodano załącznik
"ZP.271.1.31.2016_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pd
f"

(Józef Kuczera)
17.01.2017 12:45 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
17.01.2017 12:45 Dodano załącznik "Aktualny Formularz cenowy - Załącznik
8B do SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
17.01.2017 12:45 Dodano załącznik "Aktualny Formularz cenowy - Załącznik
8A do SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
17.01.2017 12:45 Usunięto załącznik Aktualny Formularz cenowy -
Załącznik 8A do SIWZ.pdf

(Józef Kuczera)
17.01.2017 12:44 Usunięto załącznik Aktualny Formularz cenowy -
Załącznik 8B do SIWZ.pdf

(Józef Kuczera)
17.01.2017 11:25 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
17.01.2017 11:25 Dodano załącznik "Aktualny Formularz cenowy - Załącznik
8B do SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
17.01.2017 11:25 Dodano załącznik "Aktualny Formularz cenowy - Załącznik
8A do SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
17.01.2017 11:24 Dodano załącznik "ZP.271.1.31.2016_Zmiana treści
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
12.01.2017 14:21 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.01.2017 14:21 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
(Józef Kuczera)
12.01.2017 14:20 Dodano załącznik "Formularz cenowy - Załącznik 8A do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
12.01.2017 14:20 Dodano załącznik "Formularz cenowy - Załącznik 8B do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
12.01.2017 14:20 Dodano załącznik "Formularz cenowy- Załącznik 8C do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
12.01.2017 14:19 Dodano załącznik "ZP.271.1.31.2016_Pytania i odpowiedzi +
zmiana treści SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:41 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:41 Dodano załącznik "K6.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:41 Dodano załącznik "K5.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:41 Dodano załącznik "K4.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:40 Dodano załącznik "K3.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:40 Dodano załącznik "K2a.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:40 Dodano załącznik "K2.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:40 Dodano załącznik "K1.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:40 Dodano załącznik "Załącznik nr 7.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:40 Dodano załącznik "Załącznik nr 6.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:40 Dodano załącznik "Załącznik nr 5.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:39 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. wod-kan.).pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:39 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. telekom.).pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:39 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. tauron.).pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:39 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. tauron)2.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:39 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. gaz.)2.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:39 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 (uzg. gaz.).pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:39 Dodano załącznik "Załącznik nr 1.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:38 Dodano załącznik "A4.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:38 Dodano załącznik "a3.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:38 Dodano załącznik "A2.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:38 Dodano załącznik "A1.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2016 11:38 Dodano załącznik "Opis Techniczny Partyzantów.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:37 Dodano załącznik "Przedmiar CZĘŚĆ nr 3.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:37 Dodano załącznik "Przedmiar CZĘŚĆ nr 2.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:37 Dodano załącznik "Przedmiar CZĘŚĆ nr 1.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:35 Usunięto załącznik Przedmiar plac zabaw Ustro+ä ul.
Partyzant+-w II etap.pdf

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:35 Dodano załącznik "Przedmiar plac zabaw Ustro+ä ul.
Partyzant+-w II etap.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:35 Dodano załącznik "Specyfikacja ogólna.pdf"
(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:34 Dodano załącznik "Specyfikacja Techniczna
Szczegółowa.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:34 Dodano załącznik "ZP.272.1.31.2016 - Załącznik nr 7C do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:34 Dodano załącznik "ZP.272.1.31.2016 - Załącznik nr 7B do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:34 Dodano załącznik "ZP.272.1.31.2016 - Załącznik nr 7A do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:34 Dodano załącznik "ZP.271.1.31.2016 - Załączniki nr
2,3,5,6 do SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:34 Dodano załącznik "ZP.271.1.31.2016 - Załącznik nr 4 do
SIWZ.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:31 Dodano załącznik
"ZP.271.1.31.2016-Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf"

(Józef Kuczera)
30.12.2016 11:30 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)