OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę komunalnych budynków mieszkalnych w Ustroniu

Miejsce wykonywania Miasto Ustroń

 

Wielkość lub zakres zamówienia: Zamówienie polega na:

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę komunalnych budynków mieszkalnych w Ustroniu zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym stanowiącym integralną część dokumentacji przetargowej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Wykonanie koncepcji – okres 21 dni od dnia podpisania umowy, termin dostarczenia kompletnego projektu łącznie z decyzją pozwolenia na budowę okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 40.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.

Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 40.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 40.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 01.12.2005, cena specyfikacji 0 PLN

Termin składania ofert: 01.12.2005 godzina 10:00 lok 33.

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 01.12.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data ogłoszenia: 14.11.2005r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę komunalnych budynków mieszkalnych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:14.11.2005 22:06
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:02.12.2005 14:45