OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

nr ZP.271.3.41.2016

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

informuje o udzieleniu zamówienia pn:

Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad prowadzonymi robotami na drogach i drogowych obiektów inżynierskich w Ustroniu, w szczególności:
 1. budowa dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 2. przebudowa dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 3. remont dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 4. utrzymanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 5. ochrona dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
 1. Świadczenie usług w zakresie:
 1. wykonywania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, w oparciu o wytyczne Zamawiającego, założenia projektowe, pomiary w terenie, analizę cen rynkowych,
 2. sprawdzania kosztorysów ofertowych,
 3. opracowania specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych (drogowych i mostowych) dla poszczególnych inwestycji i remontów, w oparciu o wytyczne ujęte w specyfikacjach ST Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, założeniach Zamawiającego, warunków terenowych itp.
 4. udzielania porad, opracowywania opinii oraz doradztwa technicznego,
 5. bieżące sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej nadzorowanych robót.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 roku.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. p)

Data udzielenia zamówienia: 04.04.2017 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Pracownia Projektowa NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek 43-303 Bielsko-Biała ul. Jesionowa 14/131

Cena wybranej oferty:

Ceny jednostkowe, próg wartościowy umowy: 90 000,00 zł brutto

 

 

 

 

Ustroń, dn. 04.04.2017 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg i mostów w Ustroniu w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.04.2017 11:36
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:13.04.2017 11:48