OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.42.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB” 100x75x12,5 cm zbrojonych siatką podwójną w ilości 500 sztuk. Płyty należy dostarczyć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Jarosław Urbanowicz e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.42.2017 – Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 18.09.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 10.04.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.04.2017 11:38
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:19.05.2017 10:43