ZADANIA SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. OŚWIATY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 1. Prowadzenie działalności oświatowej wynikającej z bieżących potrzeb społecznych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów.
 3. Prowadzenie spraw związanych z  przyznawaniem dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 4. Prowadzenie ewidencji umów o pracę zawartych z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego.
 5. Nadzorowanie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
 6. Prowadzenie rejestru i współpraca z niepublicznymi placówkami oświatowymi.
 7. Współpraca z Centrum Usług Wspólnych w Ustroniu.
 8. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów.
 9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów.
 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sportu, oświaty i pomocy społecznej.
 11. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 12. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 13. Prowadzenie zadań z zakresu polityki społecznej między innymi poprzez współpracę z MDSS, MOPS, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi.
 14. Współpraca z Koordynatorem ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań związanych z Budżetem Obywatelskim.
 16. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej ze środków publicznych oraz opracowywanie sprawozdań jednostkowych z tego zakresu, na zasadach określonych w ustawie o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie zadań stanowiska.
 17. Realizacja programów unijnych.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Oświaty i Organizacji Pozarządowych
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:12.04.2017 08:37
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:12.04.2017 08:38