OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.44.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przepompowni wód deszczowych, odtworzenie nawierzchni po robotach montażowych, roboty towarzyszące wraz z wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót.

Szczegółowy zakres zadań opisany został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty) oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Jarosław Urbanowicz e-mail: jaroslaw.urbanowicz@um.ustron.pl,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.44.2017 – Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 24.04.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena ofertowa 100 pkt
  2. Każdy z Wykonawców w kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego wzoru:

N

I P =  --------  x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 100 pkt.

 

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Ustroń, dn. 14.04.2017

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. 3 Maja oraz ul. Marii Skłodowskiej Curie w Ustroniu w zakresie budowy urządzeń odprowadzających wody deszczowe do Młynówki Ustrońskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:14.04.2017 11:53
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:10.05.2017 10:28