OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.46.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
 2. Dokumentacja projektowa winna obejmować:
 1. Wykonanie nowej instalacji, osprzętu oraz wyposażenia instalacji technologicznej maszynowni i komór fermentacyjnych oraz wyeliminowanie nieprawidłowości pracy istniejącego układu.
 2. Projekt wymiany istniejącej wentylacji.
 3. Projekt instalacji elektrycznej w zakresie umożliwiającym podłączenie wszystkich projektowanych urządzeń do zasilania (dobór i wymiana zabezpieczeń nowo projektowanych urządzeń, zmiana przebiegu tras kablowych, linii zasilających i sterowniczych dobranych urządzeń).
 4. Projekt wszystkich przewodów komór fermentacyjnych oraz spust osadu przefermentowanego do istniejących zagęszczaczy (układ pracy powinien polegać na wypieraniu osadu z dna komory do kieszeni przelewowej w WKF i odpływie grawitacyjnym) lub na poletka osadowe. W projekcie należy uwzględnić i wkomponować w proponowany układ nową istniejącą instalację gaszenia piany (polegającą na tłoczeniu osadu recyrkulowanego do górnej części WKF powyżej poziomu biogazu w sposób rozdeszczający osad). W projekcie należy także uwzględnić rezerwę oraz możliwość prostego przyłączenia trzeciej linii fermentacji.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert.
 2. Szczegółowość projektu ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej w czterech egzemplarzach i cyfrowej (na nośniku CD-R lub DVD+/-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach przedmiotu zamówienia będzie przekazana w formacie edytowalnym przez MS Office (Word, Excel) natomiast rysunki w formacie dxf. i pdf.
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. (t.j.Dz.U.2016.290 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 7. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński e-mail: andrzej.sieminski@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 20.11.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.46.2017 – Opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 18.05.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 08.05.2017 r.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie projektu modernizacji maszynowni WKF na oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:08.05.2017 12:00
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:22.06.2017 11:08