OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.47.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowienia i wprowadzenia zmian w oznakowaniu poziomym dla miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych stanowiska wyznaczone na nawierzchni o barwie niebieskiej, zamówienie dotyczy znaków poprzecznych przejść dla pieszych, linii zatrzymań, strzałek kierunkowych, linii przystankowych oraz linii segregacyjnych. Szczegółowa lokalizacja miejsc wyznaczonych do odtworzenia i wprowadzenia zmian w oznakowaniu poziomym zostanie udostępniona Wykonawcy jako załącznik do umowy.

Orientacyjna powierzchnia oznakowania do odnowienia to ok. 4000 m2 + 4 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński

                                                                                                                              e-mail: andrzej.sieminski@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22.06.2017 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs ZP.271.3.47.2017 – Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 25.05.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

 

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 17.05.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:17.05.2017 09:29
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:30.05.2017 08:38