OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr G1.ZP.271.3.01.2017

Dyrektor Gimnazjum nr a w Ustroniu ul. Partyzantów 2A, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku”.

Zestaw mobilnego miasteczka ruchu drogowego zawiera:

  1. Matę ze znakowaniem i cięciem – Rondo o średnicy ok. 5 m (rondo składa się z 12 klinów) – 1 komplet,
  2. Matę ze znakowaniem o wymiarach 1,25x2m - Przejście dla pieszych, dojazd do ronda oraz skrzyżowania, zakręty – razem 12 sztuk, zgodnie z schematem poniżej,
  3. Matę ze znakowaniem i cięciem o wymiarach 1,25x2m - Ścieżka – 19 sztuk, zgodnie z schematem poniżej.
  4. Sygnalizator 3 – komorowy na metalowej skrzynce – 3 sztuki,
  5. Znaki drogowe PCV:

A7 – 3 sztuki, A29 – 3 sztuki

B2 – 1 szt., B9 – 1 szt., B21 – 1 szt., B22 – 1 szt., B36 – 2 szt.

C12 – 2 szt., C13 – 1 szt., C13a – 1 szt.

D1 – 3 szt., D2 – 1 szt., D3 – 1 szt., D6 – 2 szt.

                Razem 23 sztuki. Zgodnie ze schematem poniżej.

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Gimnazjum nr 1 w Ustroniu ul. Partyzantów 2a, 43-450 Ustroń.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Leszek Szczypka e-mail:  gim1ustron@wp.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.06.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs G1.ZP.271.3.01.2017 – Dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 29.05.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 19.04.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa mobilnego miasteczka ruchu drogowego w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:19.05.2017 11:44
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:01.06.2017 13:40