OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.48.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania ogólnodostępnych całodobowych toalet miejskich usytuowanych przy ul. Hutniczej i ul. Grażyńskiego w Ustroniu w następującym zakresie:

 1. Obsługa toalet miejskich, nieprzerwane zapewnienie dostępu, czystości i właściwych warunków sanitarno-higienicznych korzystania z toalet,
 2. Wyposażenie toalet miejskich w środki czystości oraz środki sanitarne i higieniczne niezbędne do jej użytkowania i sprzątania tj. m.in.: papier toaletowy, mydło w płynie, sprzęt i środki do sprzątania oraz do dezynfekcji wg wykazu producenta toalety,
 3. Codzienne sprawdzanie i utrzymywanie czystości wewnątrz toalet miejskich zgodnie z planem higieny, instrukcją czyszczenia toalety, opisem przebiegu sprzątania oraz ewentualne zmycie lub doczyszczenie zabrudzeń w razie wystąpienia  takiej potrzeby,
 4. Codzienne sprawdzenie drożności kanalizacji sanitarnej i działania instalacji wody,
 5. Obsługę układu sterowania automatyczną toaletą publiczną zgodnie z przekazaną w dniu podpisania umowy instrukcją producenta, która zawiera wybór między innymi trybu pracy toalety, zestawów parametrów toalety,
 6. Sprawdzanie poprawności działania urządzeń, a w przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzeń urządzeń zabezpieczenie ich i zgłaszanie ich do Zamawiającego,
 7. Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń i uszkodzeń toalet wynikających z niewłaściwego korzystania z nich,
 8. Bieżąca wymiana elementów zużywalnych np. żarówek, świetlówek,
 9. Opróżnianie koszy na śmieci,
 10. Pełnienie pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu całodobowego dyżuru (również w dni wolne i święta) umożliwiającego rozpoczęcie próby uruchomienia toalety w przypadku jej awarii (blokady) w czasie nie dłuższym niż 1 godzinę od chwili zgłoszenia lub powzięcia informacji o awarii (blokadzie),
 11. Codzienne sprawdzanie i utrzymywanie czystości na zewnątrz wokół toalet tj. m.in.: zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń z rynien, grabienie liści, odśnieżanie i usuwanie śliskości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. Zawiadomienie Zmawiającego o wszelkich szkodach spowodowanych kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem toalet, awarią niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od zaistnienia zdarzenia skutkującego szkodą oraz czuwanie nad sporządzaniem i sporządzanie odpowiednich dokumentów, umożliwiających likwidację szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
 13. Zgłaszanie do Straży Miejskiej, Policji przypadków chuligaństwa i wandalizmu mających miejsce w toaletach miejskich,
 14. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

Rozliczenie za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz pobór opłaty za korzystanie z toalety dokonywane będzie przez Miasto Ustroń,

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Jarosław Pobożny, e-mail: jaroslaw.pobozny@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera, e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.48.2017 – Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do dnia 29.05.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 19.05.2017 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:19.05.2017 12:25
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:09.06.2017 08:43