wersja do wydruku Andrzej Gala 03.08.2017 14:05

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16,  3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr: XXVIII/332/2017 z dnia 25 maja 2017r. dotyczącej przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56.

Obszar objęty opracowaniem oznaczony jest na załączniku graficznym do uchwały nr: XXVIII/332/2017 z dnia  25 maja 2017r.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 28 sierpnia 2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪    w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustroń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Andrzej Gala
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2017 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż